ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

7 تیـــــر  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

خبرگزاری ها سکوت کرده اند
تظاهرات و تحصن
مردم معترض در اسرائیل

 
 
 
 

خبرگزاری های جهان در باره جنبش اعتراضی که در اسرائیل بصورت پیوسته ادامه دارد سکوت می کنند. نشریه اومانیته چاپ فرانسه روز گذشته نوشت دولت اسرائیل سرکوب موج جدیدی از اعتراضات مردم این کشور را آغاز کرده است تا بلکه جلوی گسترش بیشتر این جنبش را بگیرد. از تابستان سال2011 دراسرائیل با بسیج بیش از نیم میلیون شهروند اسرائیلی اعتراض نسبت به هزینه های سنگین زندگی و نابرابری اجتماعی و سیاست های ریاضتی دولت اغاز شد. پنجشنبه گذشته چندین هزار نفر در مرکز "تل اویو" علیه دستگیری رهبر جنبش اجتماعی که در تابستان سال گذشته در تظاهرات دستگیر شده بود دست به تظاهرات زدند. پلیش با خشونت به معترضان حمله کرد و با مقامت معترضان روبرو شد. بموجب گزارش های رسیده 85 نفر از معترضان بازداشت شده اند. بنا به گفته سخنگوی پلیس این دستگیری ها برای مقابله با خرابکارانی است که ترافیک جاده کمربندی تل اویو را مختل کرده و آن را مسدود کرده بودند. اما مطبوعات  صبح یکشنبه با انتشار تصاویر این تظاهرات واقعیت دیگری را افشاء کردند .تظاهرا ت به دلیل دستگیری فعالان سیاسی واجتماعی در شب جمعه در روز شنبه و یکشنبه ادامه داشت و حمله نیروهای امنیتی و دستگیری ها نیز به همچنین.

پیک نت 7   تیــــــر

 
 

اشتراک گذاری: