ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۲۲ فروردین ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

اوکراین متجاوز است و نه روسیه!

دکتر محمد شریف

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل زندانیان سیاسی

 
 
 

 

 

در بحران جاری در اوکراین کدام کشور متجاوز و کدام کشور قربانی تجاوز نظامی شده است ؟

روشن است که سیطره مطلق کشورهائی که روسیه را مرتکب تجاوز برمی شمرند بر رسانه ها، پاسخ مطلوب خود به پرسش فوق را به گونه ای بر افکار عمومی القاء نموده اند که هر گونه درنگ و تامل در این مورد غیر ضروری قلمداد شود  و هر کس بر لزوم تامل جهت دستیابی به پاسخ منطبق با واقع پای بفشرد طرفدار روسیه به زعم آنان متجاوز محسوب شود . این کشورها با استیلاء بر رسانه ها و سانسور بی محابای کوچکترین صدای مخالف و بستن رسانه های معارض بیش از هر چیز در پی آنند که هیچکس به وقایع رخ داده قبل از شروع عملیات نظامی توسط روسیه برنگردد و به طور مشخص به حضور فعال پنتاگون در اوکراین از یک دهه قبل از توسل روسیه به اقدام نظامی و شرح اقدامات پنتاگون در این یک دهه کوچکترین اشاره ای نشود و این اقدامات در اذهان جهانیان بازتاب نیابد . رسانه های متعلق و تحت کنترل کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو و کشورهای حاشیه این پیمان به گونه ای هماهنگ و مدیریت شده ، روی آوردن روسیه به اقدام نظامی را رخداد ابتدائی و اختتامی این بحران تعریف می کنند و هر آنچه که پیش از آن رخ داده را سانسور و کاملا حذف می کنند زیرا فقط در پرتو این سانسور مطلق است که متجاوز برشمردن روسیه میسر شده و میشود .

در حال حاضر این نکته که پنتاگون حداقل یک دهه قبل از توسل روسیه به اقدام نظامی در اوکراین حضور داشته و تشکل های نئونازی را در معرض تعالیم نظامی، ساخت و کاربرد وسیله های انفجاری ، ایذاء اهالی مناطق روس تبار و مانند انها قرار داده  روشن شده است. در طول این دهه تحت تعالیم پنتاگون در عین حال که گروه های فاشیستی مانند آزوف، سوبودا و ... به روشنی تقویت شده و آزادانه فعالیت می کنند تا آنجا که گردان آزوف تبدیل به بخشی از گارد ملی شده. زلنسکی فعالیت تمامی احزاب مخالف را ممنوع نموده است . مجسمه هایی که به عنوان نماد شکست نازیسم در اوکراین نصب شده بودند برداشته میشوند و مجسمه هائی که نماد نازیسم اند ( از قبیل مجسمه استپان باندورا از دستیاران نازیها) به جایشان قرار میگیرند. در طول یک دهه جوخه های نئونازیست تعلیم یافته و تسلیح شده توسط پنتاگون به مناطق روس تبار اعزام شده و میشوند و هر کس که توسط نیروهای امنیتی رسمی اوکراین شائبه تمایل به روسیه در مورد او محتمل باشد را در معرض حملات فاشیستی قرار داده و می دهند . اینگونه حملات بر اساس تمایلات نژادپرستانه نئونازیها محدود به طرفداران روسیه نشده و یهودی ها، کولیها، رنگین پوستان  و مهاجران نیز از حملات شان در امان نبودند . آنجا که رسانه های یک سو کننده جریان آزاد اطلاعات نمیتوانند فعالیت های پنتاگون در طول یک دهه قبل از توسل روسیه به اقدام نظامی را یکسره انکار کنند، وقیحانه خود را به خواب می زنند تا آغاز توسل روسیه به اقدام نظامی در اذهان عمومی  آغاز بحران قلمداد شود.  با این اوصاف و با این فرضیه که بحران اوکراین از حدود یک دهه پیش و از طریق عملیات برنامه ریزی شده پنتاگون جهت ایجاد تهدید های امنیتی و زمینه سازی جهت اقدامات تجاوزکارانه در روسیه آغاز شده ،( فارغ از اینکه اوکراین صرفا به مثابه ابزار پنتاگون و ناتو عمل کرده و میکند )، متجاوز نظامی کدام کشور است ؟

در بحران اوکراین ، از یک دهه پیش قلمرو سرزمینی این کشور جهت تعلیم نئونازیها با هدف از بین بردن امنیت روسیه در اختیار پنتاگون قرار گرفته است . این وضعیت فرض متجاوز برشمردن روسیه را مردود میکند و اوکراین ابتدائا مرتکب تجاوز شده است نه روسیه ، ولو نقش اوکراین بیش از یک ابزار ناتو نباشد . به این ترتیب این اوکراین است که باید طبق ماده 39 منشور به عنوان متجاوز در شورای امنیت مطرح و در معرض ضمانت اجراهای مندرج در مواد 41 و 42 قرار گیرد (برگرفته شده از فیسبوک نویسنده) .


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۱۱ آوریل ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: