پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 
 

 

 
 
 

 
   
 

خسته و خاموش

 

بوسه‌های باران
بر غربت آواز برگهای پياده رو می‌نشيند
ديگر صدای ساده سارها نمی آيد
در اتاق رنگها مرده اند
و من بی‌تعارف در حال پوسيدنم
و سايه ام را به ديوار می‌آويزم
دوباره می‌آيم
به دهليز بی‌رنگ تنهاييم
صدای ثانيه‌های دزديده
و صدای پوسيدنم را می‌شنوم

صلح جو

 

http://khakestar.blogspot.com/