پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 


خواننده فولكلور كردی
قرار شد ديگر نخواند
73 ضربه هم شلاق بخورد!

   
 

 

تلويزيون روژROJ-TV  در بخش خبری خود اعلام كرده است، خواننده‌ فولكلر و مردمی كرد "اسماعيل سردشتی” را می‌خواهند زندانی كنند. قرار است شلاقی هم به او زده و از خواندن آواز نيز محرومش كنند.

قاضی "بقالی” رئيس شعبه‌ 3‌ دادگاه‌ عمومی شهردستان سردشت اين حكم را به خواننده كرد ابلاغ كرده است.

نيروی انتظامی شاكی پرونده‌ است و اتهام نيز اخلال در نظم عمومی و امنيت كشور و تهييج جوانان كرد در ضديت با نظام حاكم!

متن حكم چنين است: 6 ماه‌ زندان تعزيری، 73 ضربه‌ شلاق و سه‌ سال محروميت از كار هنری. سال گذشته‌ نيز "اسماعيل سردشتی” به‌ اتهاماتی مشابه‌ بمدت سه‌ ماه‌ در زندانهای مهاباد و اروميه‌ ماند.