پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 


 

زیرفشار بی هنران

انجمن اهل قلم مياندوآب

میدان را فعلا خالی کرد!

 با آرامش خاطر اعلام مي كنيم كه به دلايل متعدد و از جمله به خاطر دخالت هاي بي جاي عوامل ارشاد در امور اين انجمن، هيئت مؤسس تصميم به تعطيلي موقت انجمن گرفت . اميدواريم روزي برسد كه شاهد مديريتي لايق، با كفايت، دانشمند، شجاع، نقدپذير، اهل مطالعه، فرهنگ دوست، هنرشناس و قدردان باشيم . آنوقت ـ شايد ! ـ فضا را براي فعاليتي ديگر آماده ديديم و دوباره در خدمتگزاري فرهنگ و هنر منطقه و اعضاي محترم انجمن ، بدون مزاحمت ديگران، از جان و دل كوشيديم .

هيئت مؤسس انجمن اهل قلم مياندوآب

 1- قنبر حاجي وند

2- فريبا اسلامي 

3- شريف موسوي 

sasdrt@yahoo.com