پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


شهرام جزايری
طراحان فرار از پنجره
فراری را از دربازگرداندند

 

در يک موش و گربه بازی جديد امنيتی- حکومتی، وزير اطلاعات وامنيت شب گذشته اعلام کرد که شهرام جزايری را در کشور پادشاهی "عمان" دستگير کرده و به اوين برگردانده اند. دو احتمال دراين ماجرا قوی است:

1- گوش طراحان و فرار دهندگان شهرام جزاير در دولت احمدی نژاد گرفته شده و از وزير اطلاعات که او نيز در کابينه است خواسته اند آن را که از در فراری داده اند، از پنجره باز گردانند. پيام و هشدار اين بايد بوده باشد: بازی رو شده و ادامه ندهيد!

2- ماجرا از ابتدا به تقليد از سناريوی فرج سرکوهی که سعيد امامی طراحی کرده بود، يک بازی بود در دل بازی بزرگتری که در چارچوب نبرد قدرت در حاکميت يکدست و حاکم جريان دارد.

 ديوار عمانی ها گويا از ديوار بقيه کشورها و شيخ نشين های خليج فارس کوتاه تر بوده و جيبشان هم گشاد تر. والا دراين وانفسای اتحاد کوچک و بزرگ عرب عليه ايران و ماجرای دوباره تازه شده حکم بازداشت بين المللی برخی حکومتيان سرشناس به جرم دست داشتن در انفجار مرکز همياری يهوديان در آرژانتين، کسی جرات اين نوع بازی های خارج مرزی را نداشت!

فريب و نيرنگ و خشونتی که در پيام نوروز به آن اشاره کرده ايم همين حقه بازی های حکومتی است که اين درد درمان نشود، ناممکن است در سطوح مختلف جامعه چنين شود.