پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 


اشعار آذربايجانی
همت مفتون امينی
شعرهای حسين منزوی

 

مفتون امينی دست همت به کمر زده و شعرهای آذربايجانی حسين منزوی را جمع کرده و با مقدمه ای که خود بر آن نوشته قرار است آن را با نام "دومان" منتشر کند.

"دومان" شامل غزل‌های تركی منزوی است و خانواده‌ منزوی نيز بر انتشار آن که توسط موسسه فرهنگی - هنری يكتا رصد  انجام می شود نظارت دارند.

در نمايشگاه کتاب تهران نيز که بر سر داخلی و خارجی شدن آن توسط وزارت ارشاد بحث ها و اعتراضات زيادی صورت گرفت نيز قرار است يک مجموعه از غزل ها،  شعرهای نيمايی، شعرهای سپيد، مثنوی و... او بصورت تفکيک شده توسط انتشارات آفرينش به نمايشگاه رسانده شود.

حسين منزوی متولد اول مهرماه سال 1325 بود و از او«حنجره‌ زخمی غزل»، «از ترمه و تغزل»، «عشق در حوالی فاجعه»، «به همين سادگی"، «از شوكران و شكر»، «با عشق تاب می‌آورم» (مجموعه‌ی شعرهای نيمايی)، «با سياوش از آتش»، «از كهربا و كافور»، «از خاموشی و فراموشی"، «اين ترك پارسی‌گوی" (بررسی شعر شهريار) و «حيدربابا» (ترجمه‌ منظومه‌ شهريار) منتشر شده است. حسين منزوی در ارديبهشت سال 1383 در سن 58سالگی بر اثر ناتوانی قلب و دشوار تنفس در بيمارستانی در تهران در گذشت.او از نسل جوان انجمن های ادبی تهران؛ بويژه انجمن ادبی حافظ در خيابان نادری تهران، در دهه 40 بود.