پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 

 

 


چهارمين  جشنواره
فيلم فرهنگ ايران
باستان

 

چهارمين جشنواره فيلم فرهنگ ايران باستان يكشنبه 19 نوامبر 2006 در سالن "كی ميك" شهر "وست ونكوور" كانادا با نمايش 16 فيلم كوتاه و بلند در زمينه فرهنگ ايران و بخصوص فرهنگ ايران باستان برگزار شد.

حضور تماشاچيان بيش از  جشنواره هاى گذشته بود و  سالن نمايش در هر سه سئانس پر بود. اين جشنواره كه بصورت دو سالانه برگزار ميشود، تنها جشنواره ای در آمريكاى شمالى است كه ويژه فرهنگ ايران است.

بر اساس راى تماشاچيان ، فيلمهاى زير بهترين شناخته شدند: "شكوه تخت جمشيد" كار فرزين رضائيان ، "رستم، تولدى ديگر " از  سعيد قهارى، "مشى و مشيانه" حسن نقاشى و پيش نمايش " در جستجوى كورش بزرگ" كار نيمه تمام سيروس كار  كه تنديس سرو بلورين به آنها تعلق گرفت. همچنين لوح سپاس به فيلمهاى "صومعه خالى آنروزها"   و "اين گهواره " تعلق گرفت.