پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

سالگرد 16 آذر
در دانشگاه سهند تبريز

بعدازظهر ديروز- سه شنبه 14 آذر-  تجمعی به مناسبت روز دانشجو در صحن علنی دانشگاه صنعتی سهند تبريز برگزار گرديد . در اين مراسم که از ساعت 30/12 تا 14 برگزار شد، بزرگترين موضوعی خودنمايی می کرد حضور گسترده دانشجويان و وجود پلاکاردهايی در حمايت از حقوق پايمال شده آنها بود. «انقلاب فرهنگی دوم را محکوم ميکنيم»، «يار دبستانی ستاره بر سينه ات چه ميکند»، «قتل، مرگ و اخراج دانشجويان را محکوم ميکنيم»، «دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد»، از مضامين شعارها و پلاکاردهای اين مراسم بود. در اين مراسم تعدادی از دانشجويان سخنرانی کردند و به عدم حق برگزاری مراسم حتی در روز دانشجو، وجود فشار و اختناق در جامعه، سلب آزادی بيان انديشه و اقدامات مسوولين دانشگاه [سهند تبريز] در راستای تفتيش عقايد از طريق مشاهده و تجاوز به حريم شخصی دانشجويان در سايت کامپيوتر، نامشخص بودن وضعيت انجمن اسلامی دانشجويان، حيف و ميل بودجه عمومی توسط بسيج، اقدامات معاونت جديد دانشجويی در راستای تفکيک جنسيتی (سمت قبلی معاونت دانشجويی کنونی دانشگاه سهند رياست بسيج اساتيد بوده است!) و اقدامات انحصار طلبانه مسئولين در ايجاد فضای تک صدايی در دانشگاه، اعتراض کردند. دانشجويان از تجمع امروز در مقابل درب دانشگاه حمايت کردند. اين مراسم قطعنامه ای نيز همراه با سرود يار دبستانی خوانده شد.