جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  درهای سومين بانک آلمان
به روی ايران بسته شد
 
 
 
 

 

سومين بانک آلمان «درسدن بانک» نيز از 21 اگوست به دو بانک ديگر اين کشور پيوست و روابط بانکی خود را در چارچوب تحريم های جهانی با ايران قطع کرد.

دو بانک ديگر آلمان، «دويچه بانک» و «کومرزبانک» نام دارند. به اين ترتيب، تنها دو بانک مهم ديگر آلمان هنوز در ليست تحريم کنندگان ايران قرار نگرفته اند. يعنی بانک های "پست بانک" و "اشپارکاسه" که هيچيک از آنها در مناسبات تجاری و خارجی هم وزن سه بانک ياد شده در بالا نيستند و عمدتا بانک های داخلی اين کشور محسوب می شوند. "دويچه بانک" در ماه ژوئيه گذشته کليه حساب‌های شخصی و تجاری ايران را بست، معاملات تجاری تازه را متوقف کرد و قراردادهای پيشتر منعقد شده را نيز محدود کرد.

«درسدن بانک» نيز کليه قراردادهای گذشته خود با ايران را کاهش داده و محدود کرده است.