جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اعراب ويزا برای هيات های نمايندگی ج. اسلامی صادر نمی کنند
حذف جمهوری اسلامی
از کنفرانس های منطقه ای
 
 
 
 

 

مصر

 

کنفرانس انرژی اتمی در پايتخت مصر "قاهر" کار خود را آغاز کرد. برای اين کنفرانس "انرژی اتمی عربی" نام گذاشته اند که ادامه طرح اتحاد اعراب عليه ايران اتمی است و به همين دليل نيز برپا کنندگان اين کنفرانس بجای "کنفرانس انرژی اتمی خاورميانه" يا "انرژی اتمی منطقهای" آن را محدود به اعراب کردند تا ايران را به آن راه ندهند و چنين نيز کردند. يعنی با درخواست ايران برای شرکت در اين کنفرانس مخالفت کردند.  اين دومين کنفرانس دراين زمينه است

اين کنفرانس به ابتکار کميته ملی فيزيک محيطی وابسته به مرکز پژوهش علمی مصر برگزار می شود و محور بحث های آن استفاده صلح آميز کشورهای عربی از انرژی هسته ای عنوان شده است.

اين کنفرانس به مدت سه روزه داير خواهد بود و 200 پژوهشگر ازکشورهای عربی درآن شرکت دارند. فردا آخرين روز اين سمينار گزارش شده است.

 

عربستان

 

سومين نشست روسای خبرگزاری های 15 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی کار خودر را درعربستان آغاز کرد. در اين کنفرانس نيز مانع حضور مديران خبرگزاری های رسمی ايران شدند و دولت عربستان برای آنها ويزای سفر به عربستان و شرکت دراين کنفرانس را صادر نکرد.

اين درحالی است که در دو کنفرانس قبلی از جانب ايران نيز هيئتی حضور داشت و حتی قرار بود نمايندگان خبرگزاری‌های ايرنا، مصر و نيجريه به عنوان اعضای اصلی كميته پيگيری مصوبات نشست اسفند ماه سال ‪۸۵ نتايج كار خود را در اين جلسه مطرح كنند. عربستان نه تنها برای خبرگزاری دولتی ايرنا، بلکه برای هيات نمايندگی صدا و سيمای جمهوری اسلامی نيز ويزا صادر نکرده و مانع حضور آنها در کنفرانس شد!