جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  چهارشنبه منتشر می شود
چشم انتظار گزارش جديد
آژانس بين المللی اتمی
 

 

 
 
 

موج جديدی از اخبار و تفسيرهای مرتبط با احتمالات و تصميمات پيرامون پرونده اتمی ايران آغاز شده است. اين اخبار بر سه محور استوار است:

1- انتشار گزارش مثبت رئيس آژانس انرژی اتمی در باره نتايج بازديد از تاسيسات اتمی ايران و خنثی شدن طرح قطعنامه سوم در شورای امنيت سازمان ملل.

2- منفی بودن گزارش آژانس و تصويب قطعنامه سوم شورای امنيت و تحريم های گسترده تر عليه ايران،

3- قوی تر شدن احتمال حمله نظامی به تاسيسات اتمی ايران بعنوان تکامل قطعنامه سوم.

 

گزارشی که مورد بحث است، چهارشنبه ای که در پيش است و يا از چهارشنبه به بعد در يکی از روزهای اين هفته منتشر خواهد شد و از هم اکنون احتمالات متفاوتی در باره مضمون آن پيش بينی می شود. هم در محافل سياسی ايران نسبت به مثبت بودن محتوای اين گزارش  ترديد وجود دارد و هم درمحافل خارج از کشور. سخنان و گزارش های دو پهلوی البرادعی طی سالهای گذشته که عمدتا متمايل به سياست امريکا در برابر ايران بوده، بر اين نگرانی ها دامن می زند. بويژه که از هم اکنون اين زمزمه آغاز شده که برنامه زمانبندی پيشنهادی ايران برای بازرسی از تاسيسات اتمی يک تاکتيک ايجاد تاخير در جلسه شورای امنيت و وقت خريدن است، در عين حال که برخی فعاليت های اتمی همچنان پنهان است. از سوی ديگر مقامات امريکائی بار ديگر روی توقف کامل غنی سازی اورانيوم در ايران تاکيد کرده و هرنوع کاهش و کندی غنی سازی را غير قابل قبول اعلام داشته اند. خبرگزاری ها در 48 ساعت گذشته از کندی کار غنی سازی درنطنز گزارش داده اند. اقدامی که به اميد مثبت بودن گزارش جديد البرادعی درباره پيشرفت کنترل برنامه اتمی ايران صورت گرفته است.

در باره محتوای قطعنامه جديد و طرح حمله به ايران نيز گزارش های مستقلی منتشر شده که شايد تهيه و پخش يک فيلم کوتاه روی شبکه فاکس نيوز مهم ترين آن ها باشد. با آنکه اين فيلم به بهانه مخالفت با حمله به ايران و نقش فاکس نيوز دراين زمينه تهيه شده، اما عملا نشان دهنده زمينه سازی جهانی است که برای اين حمله صورت می گيرد.