جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  آينده مناسبات با ايران
اجلاس وزيران 6 کشور خليج فارس
 
 
 
 

 

نشست وزيران عضو شورای همکاری خليج فارس با شرکت عربستان سعودی، كويت، امارات عربی متحده، عمان، قطر و بحرين ‪بعنوان 6 عضو اين شورا تشکيل می شود. دراين نشست فعاليت های هسته ای ايران بار ديگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. درهمين اجلاس بار ديگر مسئله مالکيت بر جزاير سه گانه تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی نيز مطرح خواهد شد. در همين ارتباط آينده مناسبات با ايران نيز مطرح خواهد شد. آينده ای که درارتباط با رويدادهای عراق و فعاليت های اتمی ايران است. مسئله گسترش شيعه و تقابل اهل سنت در منطقه نيز بخش ديگری از مناسبات تيره شده ايران و اعراب منطقه و از جمله شورای مذکور است.