ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  محمد خاتمی:
کشور در معرض تهديد است
حکومت اقليت تهديد را تشديد می کند
 
 
 
 

 

محمد خاتمی با جمعی از اعضای شورای مرکزی و اعضای فعال "انجمن فرهنگ و سياست دانشجويان دانشگاه شيراز"  ديدار کرده و به پرسش های آنان پاسخ گفت. وی دراين ديدار پيرامون موقعيت جنبش دانشجوئی و انتخابات آينده و خطراتی که کشور را تهديد می کند نقطه نظرات خويش را بيان داشت و از جمله خطاب به دانشجويان گفت:

در مورد کوتاهی – دولت وی- نسبت به جريان دانشجويی که دراينجا مطرح شد آن را انکار نمی کنم؛ ممکن است ما هم کوتاهی کرده باشيم، اما اين مسئله بايد در مجموعه ديده شود.
شما که با اين همه مشکلات هنوز ايستاده ايد، مانند نهالی هستيد که بايد در فضای آرام دوباره رشد کنيد و تکثير شويد و منشا حرکت درست دانشجويی باشيد.

در عين حال بايد توجه داشت كه اين حرکت که نظام را قبول دارد اما انتقاد هم دارد و معتقد است راهکارهای بهتری برای اداره نظام وجود دارد و می كوشد تا به مجلس، دولت و دانشگاه دست يابد تا بتواند درآن منشا اثر باشد، حرکتی است مثبت. در عين حال بايد از تجربه قبلی هم استفاده کنيم و اولويت هايمان را مشخص کنيم تا دچار اختلاف نشويم. بخشی از هزينه هايی که حرکتهای آزاديخواهانه و مستقلی چون شما می پردازند به خاطر تشخيص ندادن اولويت هاست و طرف مقابل هم همه را به يک چوب می راند.

انتخابات

درباره انتخابات مجلس آينده نيز خاتمی گفت:

در مورد انتخابات هم ما با نظام قهر نکرده ايم، بلکه از نظام انتظاراتی داريم كه اميدوارم برآورده شود. ما در انتخابات شرکت می کنيم و حق ماست که شرکت کنيم. البته زمينه انتخاب آزاد بايد فراهم شود و هرچه مردم گفتند پذيرفته شود؛ نبايد جوری باشد که ته دل مردم و پيروزشدگان و شکست خوردگان اين باشد که آنچه بوجود آمد طبق قانون و نتيجه خواست مردم نبود. بايد مصلحت کشور را بگوئيم. بگوئيم که کشور ما در معرض تهديد است و اگر يک اقليتی بيايد و همه را حذف کند و بنام اکثريت اعتماد متقابل مردم و نظام را از بين ببرد، امنيت نظام به مخاطره می‌افتد. بايد نقد کنيم و هر نقدی را هم براندازی ندانيم.