ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حجاب
بر بی لياقتی
بيتا ياری (و.فرياد)
 
 
 
 

 

چندين سال پيش وقتی حکومت افغانستان دست طالبان بود و شب و روز مشغول ظلم به مردم افغانستان، در فضای باز سياسی دولت خاتمی روزنامه ها می توانستند از جنايت های اين قوم ماقبل هجر بنويسند و به همه نشان دهند که اسلام طالبان چقدر منزجر کننده است و همچنين چقدر دين اسلام روايت پذير است وهم می توان از آن تحجر طالبانی بوجود آورد يا هم می توان آزاديهايی مبتنی بر حقوق بشرامروز داشت (شيرين عبادی هم روی اين روايت تاکيد دارد.) بعدها که روزنامه همشهری در دوران الويری کادر بی نظير خود را داشت، من هر روز ستون هايی را که در مورد کارهای طالبان در افغانستان بود دنبال می کردم. يادم هست که حکومت طالبان از جديدترين تکنولوژی برای حکومت عصر هجری خود بهره برده بود تا بلکه مردم را بيشتر کنترل کند. اين گونه که به هر کس يک کارت الکترونيکی (مثل کارت عابر بانک) داده بود که هنگام حضور در مسجد و به جا آوردن نماز کارت بزند تا حضور خود را ثبت کرده باشد. با هر بار کارت کشيدن نام مسجد تاريخ و ساعت ذخيره می شد و هر فرد مجبور بود که اين کارت را همواره با خود داشته باشد که اگر در خيابان از آنها خواسته شد بتواند نشان دهد. اين کارت ها توسط ماموران خيابانی طالبان کنترل می شد. اگر فرد نمازی را به جا نياورده بود دستگير می شد و تنبه !

حالا رئيس جمهور ايران (که من از آوردن نامش شرم دارم( از آنجا که هر گاه به قم می رود برای بدست آوردن دل روحانيون حرف هايی می زند که مدت ها يا جنگ روانی دارد يا سر جنگ با مردم، اين دفعه هم گفته که می خواهد انقلابی در نماز بکند! از آنجا که با طرح امنيت اجتماعي(بخوانيد عدم امنيت جوانان در جامعه) دولت نشان داد که آنقدر نيروهای ناتوانی در تضمين امنيت کشور دارد که اگر نمی تواند امنيت فراهم کند بتواند در تذکر دهی به حجاب مردم توانا باشد و حجابی روی بی عرضه گی خود بکشد، باز می خواهد از همين شيوه های به قول خود انقلابی (به قول ما ديکتاتوری و سرکوبگرانه) در جهت نماز خوان ساختن مردم به کار برد! پس از فردا منتظر باشيد که گشت های ارشاد خيابان ها از شما در مورد نماز هم بازجويی کنند و برای بيشتر کردن جماعت پشت سر مصباح شما را به قم برای ادای نماز جماعت ببرند! چرا که شما بايست به بهشت برويد، اگر هم نخواهيد حکومت آنقدر شما را به بهشت هل می دهد که از ته جهنم بيرون بريزيد. مگر در اين 30 سال اينطور نبوده؟