ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  در حاشيه مجمع سراسری فرماندهان سپاه گفته شد
جابجائی سرلشکرهای سپاه
رحيم صفوی رئيس ستاد
فيروز آبادی معاون رئيس جمهور
 
 
 
 

 

هجدهمين مجمع سراسری فرماندهان سپاه پاسداران در تهران تشکيل شد که در آن دو فرمانده سابق و  جديد سپاه سخنرانی کردند. در حقيقت اين مجمع با هدف توديع و معارفه فرماندهی کل سپاه تشکيل شد. فرماندهان سپاه که به اين مجمع فراخوانده شده اند، به ديدار رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا برده شده و در آنجا علی خامنه ای نيز برای آنها سخنرانی كرد که در آن هيچ نکته خبری که واجد اهميت انتشار باشد نبود.

درحاليکه، در سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی يک سلسله حرف های کلی، تعارف و نصيحت هميشگی مطرح شد، در سخنرانی فرمانده جديد سپاه پاسداران سرلشکر "جعفری" چند نکته خبری وجود داشت که در همين شماره پيک نت می آوريم.

از حاشيه اين مجمع اخباری درز کرده است که در برخی محافل سياسی دهان به دهان می شود. مهم ترين اين اخبار حاشيه ای مسئوليت جديدی است که برای سرلشکر رحيم صفوی در نظر گرفته شده است. يعنی قرار گرفتن وی در راس ستاد مشترک نيروهای مسلح و تحويل گرفتن اين پست از سرلشکر پاسدار "فيروز آبادی". گفته می شود فيروزآبادی قرار است به دولت بپيوندد و فعلا معاون اول رئيس جمهور شود. فيروز آبادی کشوری ترين فرمانده لشکری جمهوری اسلامی است زيرا سالها در راس بنياد مستضعفان قرار داشته و به بسياری از امور کشوری و دولتی وارد است و از طرف ديگر حلقه واسطه دولت ها و فعاليت های اقتصادی سپاه بوده است.