جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اجلاس شورای حکام
مهلت 3 ماهه اتمی
به ايران داده خواهد شد؟
 
 
 
 

 

نخستين روز اجلاس حکام اتمی برای شنيدن گزارش رئيس آژانس انرژی اتمی پيرامون توافق با مقامات جمهوری اسلامی بر سر پاسخگوئی به سئوالات و ابهامات پرونده اتمی ايران، با يک سلسله بحث ها و اظهار نظرهائی پايان يافت، که شايد امروز نتيجه و جمع بندی آن اعلام شود.

البرادعی از توافق آژانس با ايران دفاع کرد و گفت که مقامات ايرانی خود را متعهد ساخته اند که تا سه ماه آينده به همه سئوالات پاسخ گويند. اين درحالی بود که نمايندگان اروپا و امريکا در شورای حکام اما و اگر های متعددی را دربرابر اين توافق قرار دادند. از جمله گريگوری شولتی، نماينده آمريکا در آژانس بين المللی انرژی اتمی، در حاشيه نشست نمايندگان 35 کشور عضو شورای حکام اتمی گفت:

حتی همکاری کامل تهران با آژانس انرژی اتمی نمی تواند مانع از پيگيری بين المللی فعاليت های اتمی ايران برای دستيابی به بمب اتمی شود.

همکاری محدود و مشروطی که آژانس انرژی اتمی در مذاکراتش با طرف های ايرانی به آن دست يافته معطوف به آينده است و پذيرفتنی نيست. توافق و همکاری که بر اساس آن ايران قول بدهد بمب اتمی نخواهد ساخت کافی نيست.

شورای حکام اتمی بايد پيام روشنی به تهران بدهد. رهبران ايران اگر واقعا می خواهند اعتماد جهانی را جلب کنند بايد به صورت کامل و بدون قيد و شرط نگرانی های بين المللی را رفع کنند.

احمدی نژاد روز گذشته مدعی شد که پرونده اتمی ايران بسته شده و از شورای امنيت به آژانس اتمی بازگردانده خواهد شد، اما قرائن نشان ميدهد که حداکثر امتيازی که شورای حکام به توافق آژانس با تهران خواهد داد، قبول مهلت سه ماه به ايران و آژانس برای تحقق توافق آژانس با ايران باشد. امری که حتی بر سر آن نيز معلوم نيست توافق حاصل شود و جلسه شورای امنيت برای تصويب قطعنامه ديگری عليه ايران تشکيل نشود. پايان امروز و يا نخستين ساعات صبح فردا نتيجه بحث ها از سوی همه خبرگزاری ها اعلام خواهد شد.