جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گفتگوی يک عضو کابينه اسرائيل با اشپيگل
حمله به ايران قطعی است
اسرائيل، امريکا و يا هردو باهم
 
 
 
 

 

مجله آلمانی اشپيگل درآخرين شماره خود که روز دوشنبه 10 سپتامبر منتشر شد، مصاحبه ای دارد با يکی از وزرای کابينه اسرائيل که يا اشپيگل ننوشته وزير چيست و يا مترجم يادش رفته بنويسد وزير کدام وزارتخانه. او که "ياکوف ادری" نام دارد، در اين مصاحبه درباره حمله به ايران سخن گفته و به همين دليل مقام و موقعيت او در کابينه اسرائيل بر کم اهميت و يا با اهميت بودن نظر او می افزايد.

اين مصاحبه را خبرگزاری انتخاب به نقل از مترجم مطلب بنام "مجيد روشن زاده" منتشر کرده است که خلاصه آن را می خوانيد:

 

- توافق های اخير ميان ايران و آژانس بين المللی اتمی چيزی نيست جز مانور ايران به قصد فريب و منحرف کردن اذهان عمومی از برنامه اتمی اين کشور. اکثر اعضای دولت اسراييل بر اين باورند که تحريم ها نمی توانند مانع ايران برای ساختن بمب اتم
شوند، حتی اگر اين تحريم ها تشديد شوند. تنها راه مقابله با سياست های اتمی ايران
حمله نظامی است؛ کاری که حتما آمريکايی ها انجام خواهند داد. تجربه بمباران
راکتورهای اتمی عراق به ما ثابت کرد که بمباران تاسيسات اتمی ايران نيز از نطر نظامی و تکنيکی امکان پذير است. حتی اگر ما هم موفق نشويم تاسيسات هسته ای ايران را   ‌به کلی ويران کنيم، ساختن بمب اتم در ايران را خواهيم توانست برای سال ها به تاخير اندازيم. به اين دليل، چنين حمله ای قابل توجيه است. بسياری ازدولت های عربی از يک حمله نظامی استقبال خواهند کرد.