ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اعتصاب در کارخانه نيشکر هفت تپه  
 
 
 

 

کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه، برای چندمين بار، در سال جاری در اعتراض به دريافت نکردن حقوق معوقه خود اعتصاب کردند.

کارگران اين کارخانه چندين ماه است که برای دريافت حقوق خود با مقامات مختلف مذاکره کرده و دو بار نيز دست به اعتصاب زده اند. در نتيجه ی اين اعتراضات تاکنون مسئولان کارخانه بخش کوچکی از حقوق معوقه آن ها را پرداخت کرده اند. مسئولان کارخانه مدعی شده اند که در صورتی می توانند حقوق معوقه ی تمام کارگران را بپردازند که ماشين آلات و زمين های زراعی شرکت به فروش برسد. در صورت فروش زمين های کارخانه و ابزار توليد معلوم نيست سرنوشت شغلی ۵۰۰۰ کارگر اين کارخانه چه خواهد شد.

کارگران نيشکر هفت تپه، چندی پيش نامه ای به سازمان های بين المللی کارگری و حقوق بشر ارسال کردند و خواهان پی گيری وضعيت خود از سوی سازمان های بين المللی شدند.