ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گزارش فصلنامه مسکن
گرانی هفته به هفته
خريد مسکن و سرپناه
 
 
 
 

 

وزارت مسكن در فصلنامه تخصصی اقتصاد مسكن در بيان وضعيت بازار مسكن در سال 85 در تهران آورده‌ است: براساس داده‌های موجود درباره معاملا‌ت انجام‌شده در سال 1385‌ متوسط قيمت هر مترمربع زمين در تهران برابر با هشت ميليون و ‌ 496‌هزار ريال بود كه نسبت به سال قبل از آن،  31/1 درصد رشد داشت. ‌

متوسط قيمت هر مترمربع زمين معامله شده در سال ‌ 1384‌ در تهران برابر با شش ميليون و ‌ 477‌هزار ريال بود كه نسبت به سال قبل از آن ‌ 2/7‌ درصد رشد داشت.در همين حال متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكونی معامله‌شده (اعم از ويلا‌يی و آپارتمانی) در سال ‌ 1385‌ برابر با هشت ميليون و ‌ 314‌ هزار ريال بود كه نسبت به سال ‌ 1384‌ رشد ‌ 28‌ درصدی را ثبت كرد. در اين گزارش آمده است: در فصول پاييز و زمستان سال ‌ 1385‌ رشد متوسط قيمت يك مترمربع واحد مسكونی نسبت به فصول مشابه در سال ‌ 1384‌ به ترتيب ‌ 5/32‌ و ‌ 7/46‌ درصد بود كه بسيار بالا‌ بوده است. ‌

اين گزارش حاكی است: قيمت متوسط هر مترمربع واحد مسكونی در سال ‌1384‌ در تهران شش ميليون و ‌ 497‌هزار ريال بود كه نسبت به سال ‌ 1383‌رشدی برابر با ‌ 2/11‌درصد نشان داد. ‌

همچنين متوسط اجاره‌بهای يك مترمربع مسكن در شهر تهران در سال ‌1385‌ برابر با ‌ 42‌هزار و ‌ 273‌ريال بود كه نسبت به سال قبل از آن رشد ‌7/23‌ درصدی را نشان داد. ‌

متوسط اجاره‌بهای يك مترمربع مسكن در شهر تهران در سال ‌ 1384‌ برابر با ‌ 34‌هزار و ‌ 174‌ريال بود كه نسبت به سال ‌ 1383‌به ميزان ‌ 6/24‌درصد ترقی كرد.

نرخ رشد اجاره‌بهای واحد مسكونی در شهر تهران در سال ‌ 1384‌ نسبت به سال قبل از آن ‌ 6/24‌درصد گزارش شد.