جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 
ترکيه پس از انتخابات ديروز
يک گام به پيش اسلام سنی
در برابر ج. اسلامی شيعه
امين جوادزاده- پيک نت

می توان حدس زد، امريکا و انگليس خود مشوق روی کارآمدن اسلام گرايان سنی و سپرده شدن قدرت دولتی ترکيه به دست آنها هستند تا جهان اهل تسنن در برابر ايران شيعه تقويت شده و مرزهای ايران محاصره مذهبی نيز بشود. زمينه ای که در ميان اهل تسنن ترکيه توام با احساسات ناسيوناليستی و برتری طلبی وجود دارد. با اين حدس و گمان، حوادث دو هفته پيش پاکستان و تحصن اسلامگرايان در مسجد و درگيری مسلحانه با ارتش اين کشور و طرح ناتمام ترور پرويز مشرف نيز معنای ديگری پيدا می کند که شايد از دل آن بخواهند پيمان نظامی- مذهبی ميان ترکيه، پاکستان و عربستان را بيرون بيآورند. بنابراين، جائی برای ذوق زدگی در محافل دولتی و مذهبی جمهوری اسلامی نيست! بويژه با گام های بلندی که اسرائيل به کمک سياست های دولت احمدی نژاد به سوی چنين پيمان ها و همراهی و پيوستن به آنها بر ميدارد!

 
 
 
 

انتخابات مجلس قانونگذاری ترکيه برگزار شد. از جمعيت ۷۵ ميليونی ترکيه حدود 14ميليون رای دهنده ازميان 14 حزب رقيب 550 نفر را به عنوان نمايندگان پارلمان ترکيه انتخاب کردند. به گزارش رسانه های گروهی آلمان از سه حزب مطرح در انتخابات ترکيه حزب حاکم و اسلام گرای «عدالت و توسعه» به رهبری «رجب اردوغان» بيش از 46,3  آراء، حزب  کماليست «جمهوری مردم » به رهبری"دنيز بايکال» 20,9  آراء، و حزب« حرکت ملی"*ـ شاخه سياسی ـ مافيای فاشيستی گرگ های خاکستری ترکيه ـ  14,2 % آراء را بدست آوردند. «رجب اردوغان» در سخنرانی های انتخاباتی به طرفداران خود اعلام کرده بود که اگر حزب او اکثريت آراء را بدست نيآورد، صحنه سياست ترکيه را ترک خواهد کرد. برنامه های انتخاباتی احزاب از جمله شامل برگزاری برنامه های کنسرت بود. در حالی ارکسترهای موسيقی  حزب «عدالت و توسعه» برنامه های پاپ اجرا می کردند، ارکستر های گروه حريف يعنی حزب کماليست «جمهوری مردم» بيشتر به احرای سرود ملی ترکيه تمايل نشان می داد. ارامنه و علوی های ساکن ترکيه ترجبح  دادند تا در انتخابات هم رای طرفداران اردوغان باشند. با توجه به کشته شدن روزنامه نگار ارمنی"هرانددينک» از روزنامه ارمنی زبان«آگوس» دراستانبول بدست جوانی از طرفداران «مافيای گرگ های خاکستری" حزب موازی حزب «حرکت ملی"،  ارامنه از ملی گرايان افراطی ترکيه دلخوشی نداشته و به همين دليل آن ها نيز حزب «رجب اردوغان» را ترجيح دادند.

نيرو های چپ و کُرد ترکيه در يک ائتلاف انتخاباتی نمايندگان مشترک خود را معرفی کرده بودند. منابع خبری در رابطه با تعداد کانديدا های آنها - تا تنظيم  اين مطلب- گزارشی نداده اند. با توجه به مبارزه کُردهای ساکن آناتولی به سر پرستی «حزب پ. ک. ک»  جهت خود مختاری، ازسال 1984 تاکنون30000 نفراز کرد های ترکيه کشته شده اند.

اين انتخابات را به اين دليل سرنوشت ساز دانسته اند که در هفته های گذشته ژنرال«ياشار بيوک آ نيت» فرمانده کل ارتش ترکيه نسبت به رشد اسلامگرايان در ترکيه هشدار داده و تلويحا گفته بود که در صورت پيروزی اسلامگرايان درانتخابات مذکور اين امکان وجود دارد که ارتش ترکيه مستقيما وارد عمل شود. محافل راست اروپا از«حزب عدالت و توسعه» به عنوان يک حزب محافظه کار مذهبی نام می برند.

اکنون اين سئوال مطرح است که ارتش ترکيه با واقعيت سياسی موجود در صحنه سياسی ترکيه چگونه برخورد خواهد کرد. با توجه به سابقه چهار بار کودتا توسط ارتش متکی به امريکا و اسرائيل در ترکيه،  اکنون اين نگرانی وجود دارد که با دخالت نيروها ی نظامی در امور سياسی ترکيه روند رشد دمکراسی نيم بند فعلی نيز متوقف شود و نيز با توجه به تقاضای ترکيه جهت پيوستن به اتحاديه اروپا، اين اتحاديه پذيرش ترکيه را منوط به برقراری آزادی های مورد نظرخود در ترکيه می داند، اما در ماه های گذشته فرمانده ارتش ترکيه ژنرال «ياشار بيوک آنيت» در سخنرانی های خود با ايجاد فضای باز سياسی مورد خواست اتحاديه اروپا در ترکيه شديدا مخالفت کرده است. اتحاديه اروپا همچنين از ترکيه خواسته است که رسما به جريان نسل کشی ارامنه که در سال 1915 توسط ترک ها انجام شد،  معترف و ماده قانونی مجازات معترضين به اين واقعه را از قانون اساسی ترکيه حذف کند. اتحاديه اروپا از روند کُند اصلاحات در ترکيه ابراز نارضايتی می کند. اتحاديه اروپا از حکومت ترکيه می خواهد تا ضمانت دهد که آزادی اديان مختلف را رعايت خواهد کرد. وزير خارجه ترکيه« عبدالله گُل» در هفته گذشته نسبت به مسلح کردن بخشی از کُرد های ساکن مابين مرزهای ترکيه، ايران و عراق به آمريکا هشدار داد. اطلاعات تسليم شدگان و دستگيرشدگان کُرد به دولت ترکيه نشان می دهد که عوامل نظامی آمريکائی به پايگاه های گروه «پژاک» منتسب به «پ. ک. ک.»( گروه مربوط به برادر عبدالله اوجلان) رفت آمد دارند و به آنان سلاح و پول می رسانند. وزير خارجه ترکيه هشدار داد که چنانچه ثابت شود که چنين ارتباطی وجود دارد ترکيه رابطه خود را با آمريکا قطع خواهد کرد. البته موضوع اعلام شده از جانب دولت رجب اردغان را نمی توان در مقطع فعلی جدی تلقی کرد، زيرا ترکيه با صد ها بند مرئی و نا مرئی به آمريکا و اسرائيل بند است، به طور مثال علاوه بر وجود پايگاه های نظامی آمريکا در ترکيه از جمله «پايگاه انجرليک» در منطقه نزديک به مرز های ايران،  طبق قراردادهای چند سال گذشته نيروهای نظامی اسرائيلی نيز علاوه  بر آموزش نيروی هوائی ترکيه حتی اجازه پرواز برفراز خاک ترکيه نيز دارند. بديهی است که اين امکان مهم نظامی پروازهواپيما های نظامی اسرائيل را در محدوده مرزی ايران نيز ميسر می سازد که شايعه چند سال قبل پرواز و عکس برداری از «مرکزبرقی نکا » در شمال ايران از جمله موارد آن بود. آنچه که مسلم است جامعه ترکيه همانطور که از سال ها پيش قابل پيش بينی بود، آبستن حوادٍث بزرگی است. اعمال دخالت های نظامی ارتش ترکيه می تواند نه تنها به خواسته های نظاميان منجر نشود بلکه  با توجه به برآيند های موجود درمنطقه ممکن است به قوت گيری عناصر مذهبی فرصت طلب سنی همچون گروه ارتجاعی" القاعده» منجر شود، گروهی که عملا و پنهان در ترکيه وجود دارد. نبايد فراموش کرد که ترکيه  بقايای امپراطوری عثمانی بعنوان مرکز اسلام سنی است. آنچنان که حتی می توان حدس زد، امريکا و انگليس خود مشوق روی کارآمدن اسلام گرايان سنی و سپرده شدن قدرت دولتی ترکيه به دست آنها هستند تا جهان اهل تسنن در برابر ايران شيعه تقويت شده و مرزهای ايران محاصره مذهبی نيز بشود. زمينه ای که در ميان اهل تسنن ترکيه توام با احساسات ناسيوناليستی و برتری طلبی وجود دارد. با اين حدس و گمان، حوادث دو هفته پيش پاکستان و تحصن اسلامگرايان در مسجد و درگيری مسلحانه با ارتش اين کشور و طرح ناتمام ترور پرويز مشرف نيز معنای ديگری پيدا می کند که شايد از دل آن بخواهند پيمان نظامی- مذهبی ميان ترکيه، پاکستان و عربستان را بيرون بيآورند. بنابراين، جائی برای ذوق زدگی در محافل دولتی و مذهبی جمهوری اسلامی نيست! بويژه با گام های بلندی که اسرائيل به کمک سياست های دولت احمدی نژاد به سوی چنين پيمان ها و همراهی و پيوستن به آنها برمی دارد.

*مافيای گرگ ها ی خاکستري(بوز گورت چيلار) متشکل ازافراد وگروه های مافيائی ـ سياسی ـ فاشيست ترکيه می باشد که  نه فقط در خود ترکيه، بلکه در کليه کشورهائی که ترک ها ـ بويژه ترک های ترکيه ـ ساکن هستند، به شيوه های غيرقانونی و خارج ازعرف سياسی به اعمال غيرانسانی مثلا  دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و يا از جمله همکاری با مافيای ورود و خروج زنان از کشورهای مختلف دنيا از جمله از ترکيه و اروپای شرقی به کشور های اروپای غربی دست دارد. اين مافيای سياسی ـ جنائی بويژه از ميان نوجوانان ترک که دارای تمايلات ملی هستند،  سمپات گيری می کند، آن ها با انگشتان دست خود علامت سر و گوش يک گرگ را به نمايش می گذارند . اين علامت سمبول مبارزه جوئی اقوام ترک است که در افسانه های ترکی از آن نام برده شده است واين گونه از آن توسط اين گروه خطرناک سوء استفاده می شود. روزنامه گاردين چاپ انگليس در گزارشی از ترکيه می نويسد: کتاب «نبرد من» نوشته« آدولف هيتلر» به تعداد 100000 نسخه اخيرا در ترکيه توسط همين گروه فاشيستی به چاپ رسيده و فروخته شده است. حساب اين جريان به غايت خطرناک متظاهر به ملی گرائی ترک را که با مراکز امنيتی بعضی از کشور ها نيز سرو سری دارد، بايد از حساب احزاب ملی گرای هويت طلب ترک در آذربايجان و ساير کشور های ترک زبان جدا دانست.