ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مرتضوی فاش ساخت
ترور چهار قاضی اسلامی
که جزئيات آن اعلام نشده بود

 
 
 
 
 

در لابلای گفتگوی اخير قاضی مرتضوی در برنامه کوله پشتی که "حسنی" آن را اجرا می کند، چند خبر از دهان مرتضوی در رفت که شايد تا کنون منتشر نشده بود و يا به اين صورت اعلام نشده بود. مرتضوی گفت:

... از جمله می توان به شهيد قاضی مقدس اشاره کنم، يا به شهيد قاضی جواد جعفر زاده که اراذل و اوباش با ورود به دادگاه وی را با چاقو به شهادت رساندند. يا قاضی آقازاده که ناقص العضو شد و يا قاضی نصر که توسط اراذل و اوباش مورد اسيد پاشی قرار گرقت و بينايی چشمش را از دست داد .

مرتضوی مستنداتی را در باره اينکه اراذل و اوباش با اين چهار قاضی چنين کرده اند ارائه نداد و حتی همگان می دانند که ترور قاضی مقدس، يک ترور سياسی- حکومتی بود و ربطی به اراذل و اوباش نداشت. بسيار بعيد به نظر می رسد که موارد ديگری که مرتضوی بيان کرده ربطی به اراذل و اوباش داشته باشد، بويژه آنکه مدعی العموم – مرتضوی- در دروغگوئی و پرونده سازی و صحنه سازی توانائی های خوبی از خود تاکنون نشان داده است.

شايد در روزهای آينده و مستند به اظهارات خبری مرتضوی، مطبوعات و خبرگزاری های داخلی اطلاعات تازه ای را در باره زمان حوادث بالا، جزئيات اين حوادث، سرانجام پرونده آنها و ريشه های اين اقدامات منتشر کنند.