جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

جنگ شيعه - سنی
گام به گام
ج. اسلامی را جانشين القاعده کردند
نوشته   Alain GRESH
برگردان فارسی بهروز عرفانی

 
 
 
 

 

پس از ١١ سپتامبر، جهان با حيرت زدگی دريافت که «مبارزان آزادی" افغانی که پيش از آن بخاطر مقاومت در برابر امپراطوری شر (شوروی) مورد تجليل پرزيدنت رونالد ريگان واقع شده بودند، برداشت بسيار بديعی از «آزادی" دارند.

لقاعده از اين بی خردی آمريکائی ها زاده شد. آيا بيست سال بعد، واشينگتن از اين «گمراهی" درسی گرفته است؟ اگر به اطلاعاتی که روزنامه نگار مشهور آمريکائی سيمور هرش استناد کنيم، پاسخ منفی است. از قرار معلوم، آمريکا ائتلافی با شرکت کشورهای عرب ميانه رو سنی به راه انداخته تا به همه جنبش های ضد ايرانی و ضد شيعه از جمله «تندرو»های آنان کمک رساند.

نمونه مشخص آن لبنان است که حکومت فواد سينيوره با اپوزيسيونی (مخالفانی) مقابله می کند که حزب الله شيعه بر آن مسلط است. هرش در بررسی خود، حتی پيش از آن که حرفی از فتح الاسلام به ميان آمده باشد، از توسعه گروه های سنی راديکال (قاطع و تندرو) وابسته به القاعده نگران است. بخشی از منابع مالی اين گروه ها را نيروهای نزديک به اکثريت و حزب آقای حريری تامين می کنند. « و ما، ايالات متحده، به جای ديگری چشم دوخته ايم در حالی که پول ما و عربستان سعودی پنهانی نصيب اينان می شود. (...) چرا ما از اين افراد پشتيبانی می کنيم، منظورم سلفی هاست که دو سال پيش آنها را دستگير و روانه گوانتانومو می کرديم؟ برای اين که ، اکنون متحدين بالقوه عليه حزب الله هستند

روزنامه نگار ديگری، ديويد ساموئل اين افشاگری ها را تاييد کرده است. در شرايطی که پيروزی دموکرات ها در انتخابات کنگره آمريکا در نوامبر ٢٠٠٠ بحث و مجادله تندی در واشينگتن ميان کسانی که به پيروزی در عراق معتقد بودند و آنانی که طرفدار مذاکره با ايران و سوريه بودند، بر انگيخت؛ «[کوندوليزا] رايس و همکارانش در دولت تصميم گرفتند تا راه سومی انتخاب کنند که گستاخانه و پرخطر بود. (...) دولت سرانجام مخلوطی زيرکانه از ديپلماسی ، فشاراقتصادی، تمرينات نظامی بسيار گسترده، جنگ روانی و عمليات مخفی برگزيد. برای عمليات مخفی که شامل تامين مالی جنبش های مذهبی و شبه نظامی در عراق، ايران، يا لبنان و سرزمين های اشغالی فلسطين می شد، هزينه ای بالغ بر ٣٠٠ ميليون دلار ضروری بود. اين بودجه را عربستان سعودی و ديگر کشورهای ذينفع در خليج [فارس] تامين می کنند». پس از اين، ايران جای القاعده را به عنوان دشمن شماره يک گرفته است.