ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سوله کهريزک
افشای نام بازداشتگاهی در عمق
زمين و مخوف تر از 209 اوين
گفته می شود، اداره بخشی از اين بازداشتگاه بر عهده افراد حزب الله لبنان است و دانشجويان و بازداشت شدگان دوران اخير- بويژه کسانی که از شهرستان ها به تهران منتقل شده اند- از تونل اين بازداشتگاه عبور کرده و سپس سر از بند 209 اوين در می آورند!

 
 
 
 
 

 

در روزهای اخير، از جانب برخی فعالان سياسی داخل کشور که در پی کسب اخبار و رويدادهای داخل زندان ها و بازداشتگاه ها هستند، خبرهای جسته گريخته ای در باره يک بازداشتگاه پنهان منتشر شده است. اين بازداشتگاه " سوله کهريزک" نام دارد که در سطحی پائين تر از زمين قرار دارد و درواقع بازداشتگاهی زير زمينی است. گفته می شود برخی دانشجويان بازداشت شده دوران اخير سر از اين "سوله" در آورده اند. در اين بازداشتگاه هيچ  زندانی حق هواخوری و ديدن آفتاب را ندارد. استفاده از مستراح فقط يکبار در طول روز مجاز است و جيره زندانيان نيز تنها در يک نوبت توزيع ميشود و عمدتا سيب زمينی پخته و يا تخم مرغ پخته به همراه نان است. همچنين شايع است که "سوله کهريزک" بازداشتگاه جديدی نيست، اما انتقال بازداشت شدگان ايرانی به آن جديد است. اين بازداشتگاه پيش تر در اختيار حزب الله لبنان بوده و حتی برخی اعضای فعال القاعده در ارتباط با لبنان و فلسطين نيز در اين بازداشتگاه نگهداری می شده و زندانبانان از کادرهای حزب الله لبنان بوده اند. اين زندانبانان همچنان در "سوله کهريزک" فعال اند و حتی در روزهای اول انتقال برخی بازداشت شدگان دانشگاهی چه از تهران و چه از شهرستانها به سوله کهريزک، توسط همين زندانبانان مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته اند و سپس بازجوهای ايرانی بتدريج آنها را تحويل گرفته اند و کار شکنجه و اعتراف گيری را سازمان داده اند.