ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  شکنجه سفت
برای اعتراف به براندازی "نرم"
وقتی رئيس دانشگاه
خود يک سر توطئه عليه دانشجوست
 
 
 
 

 

وضعيت جسمانی مجيد توکلی پس از گذشت 20 روز از اعتصاب غذای وی به شدت رو به وخامت گذارده است. مجيد توکلی در اعتراض به شکنجه‌های طاقت فرسا و غيرانسانی، گرفتن اعترافات دروغ و تحت فشار، اصرار دادگاه انقلاب و عليرضا رهايی، رئيس دانشگاه اميرکبير، بر انتشار نشريات موهن توسط دانشجويان و عدم توجه تيم بازجويی به حقوق شهروندی و انسانی ايشان از تاريخ 23 تيرماه دست به اعتصاب غذا زده است.

خانواده مجيد توکلی در اين خصوص به خبرنگار خبرنامه اميرکبير اظهار داشتند: وضعيت مجيد بسيار وخيم است. ما به شدت نگران او هستيم. مجيد پس از انتقال ابولفضل جهاندار و سعيد درخشندی به بند 350 زندان اوين و رسيدن به يکی از خواسته هايش قصد داشت اعتصاب غذای خود را بشکند، ولی هم زمان با اين مسئله بازجويی و فشارهای گذشته ظاهرا دوباره شروع شده و قصد دارند هر طور شده از مجيد اعتراف تلويزيونی بگيرند. ما مجيد را صحيح و سالم به دانشگاه فرستاديم و هر اتفاقی برای او بيفتند مسئولش رئيس دانشگاه، دکتر رهايی، است که می گويند همه اين برنامه ها زير سر اوست و جعل نشريات هم کار خودش بوده است.

همچنين مادر مجيد توکلی در حالی از شدت تاثر نمی توانست سخن بگويد، به خبرنگار خبرنامه اميرکبير گفت: پسرم دارد می ميرد، هر چه به او التماس کردم غذا بخورد فايده ای ندارد. می گويد دوباره فشارها و شکنجه ها شروع شده و به محض آن که اعتصابم را بشکنم فشارها مضاعف می شود. اين هفته که تماس گرفت، ديگر نمی توانست صحبت کند. گفت 15 کيلو وزن کم کرده ام. ما شهرستان زندگی می کنيم، نمی توانيم به تهران بياييم و وضعيت فرزندمان را پيگيری کنيم. فرزندم دارد می ميرد، نمی دانم چرا هيچ کس کاری نمی کند؟ مگر اين بچه ها چه کار کرده اند که اين بلاها را به سرشان می آوردند؟!

مجيد توکلی دانشجوی دانشگاه اميرکبير است و از ارديبهشت ماه تاکنون به دنبال پخش نشريات جعلی در اين دانشگاه بازداشت شد و از همان زمان در بند 209 زندان اوين نگه داری می شود. در خصوص اين غائله 8 نفر از دانشجويان دانشگاه اميرکبير بازداشت شدند که هفته های گذشته 5 نفر از آنان با قرار وثيقه 80 ميليون تومانی آزاد شدند ولی همچنان مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری در بازداشت به سر می برند.