ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حمايت خانه های کارگر از ايلنا
و تهديد به حرکت کارگران به سمت تهران
 
 
 
 

 

توقيف خبرگزاری کارگری ايران "ايلنا" که تصور شده بود شامل مرور زمان شده و بتدريج فراموش خواهد شد، می رود تا با واکنش های تند همراه شود. خانه های کارگر شهرستان های ايران در اعتراض به توقيف "ايلنا" تهديد کرده اند که کارگران را برای آمدن به تهران و حمايت از "ايلنا" بسيج خواهند کرد. از جمله، خانه کارگر تبريز برای اين حضور اعتراضی در تهران آمادگی خود را اعلام کرده و از آمدن کارگران اين شهر به تهران خبر داده است.

در تهران نيز خانه کارگر اعلام داشت که توقيف "ايلنا" از جمله تدارکاتی است که برای جلوگيری از نقش اين خبرگزاری در انتخابات مجلس آينده و بسيج کارگران برای شرکت در انتخابات اتخاذ شده است.

در مجلس نيز حمايت از ايلنا و بازگرداندن آن به صحنه مطبوعاتی- خبری ايران رو به رشد است.