ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

فردای خویش را
در امروز عراق
می بينم!
محمد جواد روح

 
 
 
 
 

در ميان اين همه رويداد تلخ كه هر روز در خانه به سمت ما هجوم می‌آورند و چشم‌انداز فردا بسی تيره‌ تر از امروز می‌نمايد، من بيش از خانه، غم همسايه دارم. همسايه‌ای كه برای جشن و پايكوبی در پيروزی تيم ملی فوتبال خود هم احساس امنيت نمی‌كند.
كافی است گزارش خبرگزاری فرانسه را كه ايسنا ترجمه و منتشر كرده، بخوانيد تا عمق فاجعه را درك كنيد. خبر، خود با تو حرف می‌زند؛ آنجا كه گزارشگر به زيبايی روايت می‌كند: « هزاران تن از ساکنان بغداد در يکی از لحظات نادر "اتحاد ملی" در خيابان‌ها جمع شده بودند تا با رقص و پايكوبی صعود تيم ملی خود به فينال را جشن بگيرند»، اما...
واقعا غم همسايه دارم؛ اما اين واقعيت سانسوركردنی نيست كه از فردای سياه‌تر از امروز كشور خود هم می‌ترسم. تصوير فردای خويش را در آينه همسايه می‌بينم