ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  صحرارودی و جعفری
اولی در بازداشت امريکائی ها
و دومی معاون لاريجانی است
 
 
 
 

 

يک نشريه اتريشی بنام "پروفيل" گزارشی را در باره "محمد جعفر صحرارودی" فرمانده عمليات ترور عبدالرحمان قاسملو رهبر اسبق حزب دمکرات کردستان ايران منتشر کرد. دو عکس صحرارودی نيز در اين گزارش منتشر شده است. يک عکس پس از ترور قاسملو و در يکی از بيمارستان های اتريش و يک عکس نيز از سالهای اخير صحرارودی.

نشريه اتريشی، رئيس هيات نمايندگی جمهوری اسلامی در مذاکرات اخير در شرم الشيخ مصر را که "محمد جعفری" نام داشته با محمد جعفر صحرارودی اشتباه کرده و متاثر از همين اشتباه، مبنای تفسير خود را منحرف دنبال کرده است.

محمد جعفر صحرارودی، در سالهای پس از ترور قاسملو که به ياری دولت وقت اتريش توانست به ايران بازگشت داده شود، در سپاه قدس به درجه سرتيپی سپاه رسيد و از جمله به دام افتادگان يورش امريکائی ها به ساختمان جمهوری اسلامی در شهر اربيل واقع در کردستان عراق است. گفته می شود که او اطلاعات زيادی را در جريان بازجوئی های خود دراختيار امريکائی ها قرار داده است و بخشی از پرونده اطلاعاتی امريکائی ها در مذاکرات بغداد که مستند به آن با سفير جمهوری اسلامی درعراق گفتگو می کنند همين اطلاعات است.

تلاش همه سويه جمهوری اسلامی برای بيرون آوردن صحرارودی از چنگ امريکائی ها در عراق تاکنون به نتيجه نرسيده است و حتی می توان تصور کرد که نشريه اتريشی با گزارش اخير خود، به نوعی خواسته باشد زمينه رهائی صحرارودی را فراهم کند. مثلا به اين بهانه که صحرارودی در اربيل دستگير نشده است!؟ بويژه آنکه يکبار خبرگزاری فارس نيز عکسی بنام محمد جعفری منتشر کرد که عکس صحرارودی بود!

در گزارش مجله اتريشی اشاره به جعفری رئيس هيات نمايندگی جمهوری اسلامی در کنفرانس شرم الشيخ شده و با تاکيد بر اين که اين جعفری همان صحرارودی است، از برکشيده شدن او تا مقام معاون علی لاريجانی در شورای امنيت جمهوری اسلامی ابراز تعجب می کند.

اين که قائم مقام لاريجانی جعفری نام دارد صحيح است، اما اين جعفری ربطی به محمد جعفر صحرارودی ندارد. اتفاقا جعفری نيز در همان هياتی بود که به اربيل رفته بود و در شب يورش امريکائی ها به ساختمان جمهوری اسلامی در اربيل در ساختمان نبوده و خود مدعی است که در خانه يکی از رهبران کردستان عراق مهمان بوده و از همانجا و به کمک کردهای عراقی خود را به ايران رسانده و بازگشته است.

ترور قاسملو در سال ۱۹۸۹ در وين صورت گرفت و عکسی که نشريه اتريشی از صحرارودی در تخت بيمارستان منتشر کرده مربوط به آن واقعه و آن سال است. صحرارودی در جريان ترور قاسملو به اشتباه از طرف نيروهای خودی تير خورد و قبل از رهائی و بازگشت به ايران در بيمارستان تحت درمان قرار گرفت که اين عکس مربوط به آن ماجراست. عکس دوم صحرارودی در سالهای اخير است.