ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب
سکوت فرمانده کل قوا، مشوق
حضورحزب پادگانی درانتخابات

 
 
 
 
 

 

سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب "محسن آرمين" در پايان جلسه‌ شورای سياسياين سازمان اشاره به بحث ها و تصميمات اين جلسه کرده و درمصاحبه خبری خود گفت:

منطق شورای نگهبان و نگاه آنها به مسايل كشور همان نگاه و راهی است كه كليسای قرون وسطی در پيش گرفت و نتيچه‌ آن را هم ديد.

فروش زير قيمت گاز به هندوستان نيز از موارد مورد بحث در جلسه دفتر سياسی سازمان مجاهدين انقلاب بود. دراين مورد نيز آرمين گفت:

بنا بر گفته نژاد حسينيان رئيس سابق تيم مذاكره كننده در خصوص قيمت گاز صادراتی به هند و پاكستان دولت ايران موافقت اوليه ‌ خود را با قيمت معادل 32 درصد ارزان تر از قراردادی كه ايران 20 سال پيش با تركيه امضا كرد اعلام كرده و به اين ترتيب براساس اين موافقتنامه ايران آماده است تا قرارداد گازی را به مدت 25 سال با هند و پاكستان ببندد. اصل قرارداد فروش گاز و احداث خط لوله‌ی صلح بين ايران و پاكستان و هندوستان البته امر مثبتی است اما اشكالی كه آقای حسينيان آنرا افشا كرده در جای ديگری است. اين اشكال را بايد محصول و نتيجه‌ سياست های ستيزه جويانه و هماورد طلبانه‌يی دانست كه در عرصه‌ی بين المللی به كار گرفته شده و هزينه‌ی هنگفتی بر در كشور تحميل كرده است. فروش گاز ايران به قيمت بسيار نازل تنها يكی از نتايج اين سياست است. و براثر اين سياست های ستيزه جويانه با جهان ايران در معرض تحريم بين المللی قرار گرفته و طبيعی است كه در چنين شرايطی از يك سو ديگران از موقعيت موجود سواستفاده می كنند و می خواهند در قراردادهايی كه با ايران امضا می كنند شرايطی بسيار يكجانبه ايجاد كنند چون می دانند ايران در شرايط تحت فشار است. آقايان هم برای آنكه اثبات كنند تحريم ها هيچ اثری در روابط اقتصادی با كشورهای ديگر ندارد حاضرند منابع و ثروت های ملی را ثمن بخس مورد معامله قرار دهند و استقبال كنند از شرايط ديگران برای همكاری اقتصادی با آنها.

آنهايی كه با شعار كشف مافيای نفت و حفاظت از ثروت های ملی به قدرت رسيده اند در اثر پيگيری سياست های غلط و نابخردانه خود مسووليت برباد دادن ثروت ملی را به عهده گرفته اند. در نتيجه مافيای ثروت نفت كشف نشد اما ما شاهد حاتم بخشی و برباد دادن سخاوتمندانه‌ی ثروت ملی هستيم.

 

درباره توقيف مطبوعات نيز سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب گفت:

توقيف روزنامه های هم ميهن، شرق و تعطيلی خبرگزاری ايلنا همزمان با تغيير آشكار خط مشی صدا و سيما در قطع معدود برنامه های انتقادی عليه‌ دولت و نيز متقابلا تاييد مطلق دولت و تشديد برنامه ها و تهاجمات تبليغاتی عليه احزاب منتقد آشكارا از برنامه ريزی سازمان يافته و مديريت شده در عرصه‌ی سياست داخلی خبر می دهد. اين برنامه سازمان يافته با نزديك شدن به انتخابات مجلس هشتم شدت عمل و اعمال سياست های محدود سازی آشكار عليه منتقدان اگر چه به ظاهر با هدف به رخ كشيدن تسلط كامل و مطلق بر اوضاع و اعمال اقتدار صورت می پذيرد اما در حقيقت امر، از تشويش، هزيمت و افتراق درونی و از دست رفتن اعتماد به نفس جريان حاكم حكايت دارد. آشكار شدن آثار و علايم شكست و ناكامی در تحقق وعده ها و شعارها و بروز نشانه های ناكارآمدی و بحران در تمامی حوزه های داخلی و خارجی و در نتيجه گسترش موج نارضايتی از جامعه مراكز قدرت را نسبت به آينده‌ی خود نگران كرده است، بطوری كه چاره ای جز بستن فضا  و محدود كردن بيش از پيش آزادی ها نديدند.

موضوع ديگر اظهارات نماينده ی ولی فقيه در سپاه و بسيج است که گفته بسيج بايد سياسی باشد و در انتخابات دخالت كند. اين سخنان آشكارا مويد صحبت های اصلاح طلبان مبنی بر دخالت احزاب پادگانی در انتخابات است. صحبت های نماينده ی ولی فقيه بهترين دليل بر تمامی ادعاها و سخنان كسانی است كه مدعی بودند در انتخابات فعال هستند و نهايتا بايد از سكوت فرماندهی كل قوا در زمينه اين گونه اظهارات غير مسوولانه اظهار تاسف كرد.