جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  واشنگتن پست 9 آگوست 2007- ترجمه جواد جوان
تحريم يا حمله
دو کفه ترازوئی که
آينده ايران را وزن می کند
در امريکا، حتی در ميان کسانی که تاکنون مدافع عدم شدت يافتن اقدامات بوده اند، گزينه بمباران ايران به عنوان يک آلترناتيو شفاف در حال شکل گيری است. بخشی از کابينه بوش، حتی از وزرای خارجه و دفاع امريکا نيز نظرات تند تری نسبت به ايران دارند.
 
 
 
 

 

نويسنده:روبين رايت

 

چهارده ماه پس از اجازه وزير امور خارجه آمريکا برای مذاکره با ايران، شکست سياست هويج و چماق در متوقف کردن سياست های اتمی و قدرت طلبی منطقه ای جمهوری اسلامی باعث به وجود آمدن صداهای جديدی برای تشديد اقدامات و تيز تر شدن تيغ اقدامات عليه ايران شده است. خطرناک بودن مناقشه ايران در گزارش ها، کنفرانس ها و کميته ها هنوز مراحل ابتدايی خود را طی می کند، اما مشوقانی وجود دارند که اصرار دارند دولت بوش در 17 ماه باقی مانده از عمرش رفتار فعالانه و تهاجمی تری در قبال ايران اتخاذ کند. سخنان اين مشوق ها يادآور استدلال ها و مذاکرات مفسرين قبل از حمله به عراق است.

"عده ای تمايل داشتند به ديپلماسی شانس بيشتری داده شود، اما بالاخره در جايی اين اقدامات بايد به نتيجه برسد" اين سخن ويليام کريستل دبير نشريه ويکلی استاندارد و مدافع حمله به عراق است.

"يکسال از زمانی که رايس موافقت خود را با مذاکره با ايران در صورت پذيرفته شدن شرايط شورای امنيت اعلام کرد می گذرد و اين تنها باعث شده که ايران زمان بيشتری را برای پيشبرد برنامه های هسته ايش بخرد.

رايس و  رابرت گيتس تحريم و فشار از طريق شورای امنيت عليه ايران را پذيرفته اند. اما طرفداران سياست سخت تر عليه ايران که بخشی از کابينه بوش را تشکيل می دهند با  حمله به ايران در صورت عدم توقف غنی سازی که منجر به ساخت بمب از سوی ايران ميشود برخورد بازی دارند.

صدای اين طبل به دليل شرايط عراق بلند تر نيز شده است. در ماه می برای اولين بار پس از 28 سال، مذاکره رسمی بين ايران و آمريکا انجام شد اما اين مذاكرات هيچ تاثيری در برحذر داشته شدن ايران از حمايت از گروه های شبه نظامی در عراق که ارتش آمريکا را در منطقه سبز مورد حمله قرار می دهند نداشته است. مواد منفجره ای که به گفته منابع رسمی آمريکا از ايران می آيند عامل کشته شدن يک سوم نظاميان آمريکايی است که در ماه گذشته در عراق از بين رفته اند.

"صحبت از حمله به ايران همزمان با فعاليت های هسته ای ايران آغاز شد، اما اکنون به برگی برای معامله با ايران در مورد فعاليت هايش در ارتباط با عراق، سوريه، حزب الله لبنان و حماس و حتی دامن زدن به سياست تغيير رژيم ايران تبديل شده است" - آگوست ريچارد تورتون کلنل بازنشسته در دانشگاه بوستون.

يک جدول زمانی ممكن در حال شکل گرفتن است.به گفته کنت کاتزمان کارشناس خاورميانه سرويس تحقيقاتی کنگره : "من شنيده ام که اجماعی بوجود آمده است که به پروسه شورای امنيت فرصت بيشتری داده شود. البته زمانی محدود که بيشتر نظرات تا حدود بهار 2008 است که بايد آنموقع يک ارزيابی دقيق انجام پذيرد که آيا روند شورای امنيت ادامه پيدا کند يا گزينه های ديگر مورد بررسی قرار گيرد"

مدافعين اقدامات شديدتر در شرايطی نظرات خود را با صدايی بلندتر مطرح می کنند که دولت آمريکا دچار بحران درونی عدم اطمينان نسبت به ادامه استراتژی کنونيش در قبال ايران شده است. احساسی مبنی بر نااميدی از استراتژی فعلی در حال شکل گرفتن است. حتی در ميان کسانی که مدافع عدم شدت يافتن اقدامات بوده اند گزينه بمباران ايران به عنوان يک آلترناتيو شفاف در حال شکل گيری است.

تمام فشارها برای تشديد اقدامات عليه ايران در راستای حمله نظامی نيست، اما همه متفق القول هستند که سياست کنونی تاثيری در تغيير رفتار ايران نخواهد داشت.

به گفته ميکائيل روبين از انستيتو اقتصادی آمريکا، اين فرض که ايران خواستار ثبات در عراق است بسيار ساده لوحانه و خطرناک است، چرا که منافع ايران و آمريکا کاملا در عراق متضاد است و اين تضاد تا زمانی که يکی پيروز و ديگری شکست کامل بخورد ادامه خواهد داشت. او ديپلماسی فعلی در قبال ايران را سراب و ابزار تاکتيکی برای  انحراف توجه آمريکا نسبت به فعاليت های سپاه پاسداران و دستگاه های امنيتی ايران برای توسعه نظرات رهبران ايران ميداند. اومعتقد است که نبايد فريب سياست ايران را خورد و با تصحيح شناخت استراتژی ايران، اين استراتژی را خنثی و دفع کرد.

جديدترين اثر انستيتو واشنگتن با نام "آيت الله های ترسناک" ضمن حمايت از تحريم های اقتصادی و راهكارهای ديپلماتيك  نتيجه گرفته که امکان دارد هيچ يک از اين دو راهکار به نتيجه نرسد و در آنصورت ايران ترسناکی که ناگهان بمب اتمی ساخته است بسيار مشکل ساز تر از ترس زمان جنگ سرد خواهد بود. يک ايران اتمی در صورت تلاش جهانی برای کنترل فعاليت های هسته ايش مقاومت بيشتری خواهد کرد و ريسک انتقال تکنولژی هسته ای به نقاط ديگر دنيا و دستيابی تروريست ها به تسليحات کشتار جمعی افزايش خواهد يافت.

در انستيتو "هوور" کوری اسشيک  عضو شورای امنيت ملی رئوس طرحی را مطرح کرده که شامل نابودی برنامه های هسته ای ايران، برکناری حکومت با حملات موشکی و اقدامات نظامی ويژه  و همچنين انجام يک حمله نمايشی برای نشان دادن ميزان آسيب پذيری ايران و .. در صورت دستيابی به سلاح اتمی است.

وب سايت "هنيتيج فاونديشن" که بخشی خاص در مورد تهديدات ايران دارد خواهان اقداماتی فعال تر و تحريم های شديدتر در مورد ايران و استفاده از زور برای جلوگيری از هسته ای شدن ايران شده است. آنها با هشدار نسبت به استفاده از ديپلماسی، گزينه بمباران ايران را گزينه ای ضروری و ناگزير ميدانند.