ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حقوق بشر را در اصفهان
می خواهند به حداقل برسانند
 
 
 
 

 

انجمن حاميان حقوق بشر اصفهان با صدور اطلاعيه ای گزارش داد: طی روزهای اخير اکثر نهادهای مدنی در کشور تحت فشار و تهديد بوده و در مواردی تعطيل شده‌اند. به نظر می‌رسد جرياناتی در قدرت تمايل دارند تنها نهادهای سنتی مورد حمايت آنها در جامعه حضور داشته باشد.

بازجويی و تهديد اعضای انجمن‌ها، ممانعت از برگزاری مراسم عبادی و دينی و يا جلسات انجمن‌های مدنی در روزهای اخير و مواردی از تعطيلی اين نهادها، همه نشان‌ از فشار حداکثری حاکميت نسبت به نهادهای فوق دارد.

حضور نهادهای مدنی غيردولتی قانونی بوده و می‌تواند به کاهش شکاف دولت – ملت کمک نمايد.