ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اينجا اوين است
ملاقات در قفس شيشه ای
 
 
 
 

 

کيوان انصاری استاد دانشگاه استاد دانشگاه صنعتی اميرکبير و دانشجوی دوره دکترا که در بند 209 اوين زندانی است، در در اعتراض به اجبار به ملاقات با خانواده خود در کابين های شيشه ای، از حضور در جايگاه ملاقات خودداری کرد.

همسر و دختر خردسال انصاری که برای ملاقات با وی به زندان اوين رفته بودند، به اجبار ماموران زندان برای ملاقات به درون کابين های شيشه ای منتقل شدند تا تنها از پشت شيشه کيوان انصاری را ببيند. اين اقدام با اعتراض دکتر انصاری مواجه شد.

کيوان انصاری، دانشجوی دکترای پليمر و استاد دانشگاه صنعتی اميرکبير به همراه پويا جهاندار و سعيد درخشندی سال گذشته به اتهام تشکيل گروههای غيرقانونی، آموزش برای تسخير صدا و سيما و داشتن ايميل محرمانه و اتهاماتی اينچنينی بازداشت شدند که با توجه به اعتراضات وی و وکيل پرونده اش دروغين بودن آن مشخص شد.

دادگاه تجديد نظر آنها عليرغم اعتراض وکلای آنها نسبت به رای دادگاه اوليه هنوز تشکيل نشده  و اين سه  همچنان در بند عمومی 209 اوين به سر می برند.