ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اعلاميه کانون نويسندگان ايران
عليه اختناق
زمان اعتراض همآهنگ
آزاديخواهان داخل و خارج رسيده
 
 
 
 

 

کانون نويسندگان ايران در اعتراض به تشکيل دادسرای ويژه امنيتی اطلاعيه ای در تهران منتشر کرد. در بخش هائی از اين اطلاعيه آمده است:

تعقيب، دستگيری، پرونده‌سازی و کشاندنِ آزادی ‌خواهان، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی به دادگاه به اتهام‌های واهی شتاب می گيرد.

آخرين اخبار حاکی از تشکيلِ دادسرای ويژه‌ امنيتی است. بی گمان، اين دادگاه پوششی رسمی برای روش ‌های جاری در برخورد با دگرانديشان، فعالانِ فرهنگی، اجتماعی و سياسی است. از آن جا که اين سرکوب‌های سازمان‌يافته و هماهنگ‌ در پی تحميلِ سکوت گورستانی بر سراسر جامعه است، کانون نويسندگان ايران که وظيفه خود را دفاعِ بی قيد و شرط از آزادی انديشه و قلم و بيان می داند ‌خواهانِ پايان گرفتن اين فشارها و تنگناها و خواستار اعتراضِ همه آزادی خواهانِ ايران و جهان است.