ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سايت های ازدواج موقت
حراج جنسی در"صيغنده" خانه
 از يک ساعت تا چند شب!

 
 
 
 

 

سايتی كه در زير مشاهده می‌كنيد به آدرس http://movaghati.com چندی پيش راه‌اندازی شده است.

در تصوير زير مشاهده می‌كنيد (تصوير شماره 1) كه بـعد از اقـدام به بازكـردن سايت با پيام Access Denied !  مواجه می‌شويم. و اين پيغام كه به دليل پرشدن فضا و گذشتن از حد مجاز اين وبسايت مسدود شده است.

در شرايط عادی اين پيام منطقی به نظر می‌رسد. زيرا با توجه به تشويق مسئولين ايرانی به امر به ظاهر مقدس و پرثواب "صيغه" و تمايل از روی ناچاری جوانان ايرانی به اين مساله، پربازديد بودن و پرشدن پهنای باند اين سايت معقول و منطقی می‌نمايد.

اما !!!

هنگامی كه اين آدرس را در فيلتر شكن وارد كنيد و بوسيله فيلترشكن بخواهيد آن‌ را باز كنيد، در كمال تعجب می بينيد كه ديگر اثری از پر شدن فضا و ترافيك زياد و انسداد اين وبسايت نيست. (تصوير شماره 2)

لحظه‌ای كه با اين موضوع برخورد كردم تصور اوليه‌ام اين بود كه مسئولين اين سايت برای جلوگيری از برخورد مقامات قضايی با اين سايت اين تغييرات را در آن اعمال كرده‌اند تا در صورت كنترل بخش‌های قضايی با پيام عدم دسترسی مواجه شده و با خيالی راحت از پيگيری اين مساله صرف‌نظر كنند. اما با كمی تحقيق به اين نتيجه رسيدم كه منشاء اين سايت يكی از موسسات به ظاهر اسلامی دولتی است كه تحت پوشش ازدواج موقت و در راستای سياست های .... جمهوری‌اسلامی سعی در ترويج و اشاعه صيغه بين جوانان دارد و با اعمال اين تغييرات سعی در مخفی كردن ماهيت دولتی خود دارد.

  

تصوير شماره 1

  

 

 تصوير شماره 2