ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

به ابتکار و سخنرانی شيرين عبادی، دکتر يزدی و دادخواه
نشست صلح و انتشار
بيانيه حق صلح در تهران
استفاده صلح‌آميز از انرژی هسته‌ ای حق همه ملت‌ها، از جمله ملت ايران است،
اما برای دست يابی به آن بايد طوری گام برداريم كه از صلح محروم نشويم
!

 
 
 
 

 

کانون مدافعان حقوق بشر در ايران، مبتکر برپائی نشستی بنام «حق صلح» در محل اين کانون در تهران شد. در اين نشست علاوه بر شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و از بنيانگذاران اين کانون،‌ محمدعلی دادخواه عضو کانون وکلا و دکتر ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی ايران شرکت کردند. دراين نشست، محمدعلی دادخواه گفت:

ايرانيان ملتی صلح‌جو و صلح‌طلب اند و در نکته را انديشمندان جهان پيوسته تائيد کرده اند. منشور حقوق بشر كورش صلح را ركن اساسی حكومت خود اعلام داشت و زرتشت نيز صلح را مقدم بر توسعه و توليد می دانست .رستم قهرمان ايرانی نيز به شهادت فردوسی در شاهنامه صلح را بر جنگ ترجيح می‌داد. صلح خواهی مردم ايران در ادبيات اين کشور منعکس است. در حقيقت خوشبختی و امنيت در فرهنگ ايرانی جز در پناه صلح تامين نشده است.

دکترابراهيم يزدی نيز در اين نشست گفت :

ما در هيچ مقطعی از زندگی بشر با جامعه تك‌صدا روبرو نيستيم. پذيرفتن تكثر در جامعه انسانی كافی نيست و بايد در مسير دستيابی به صلح تسامح و تساهل داشته باشيم. بايد توجه داشته باشيم كه جامعه ايران جامعه‌ای در حال انتقال تاريخی است و تمام هنجارهای سنتی امروز در معرض دگرگونی قرار گرفته است. لذا بدون سازگاری، دموكراسی نيز شكل نخواهد گرفت.  صلح پايدار بر اساس عدالت و انصاف ايجاد خواهد شد. حكومت‌های خودكامه در طول تاريخ تهديدی برای صلح جامعه به شمار می‌روند. اين دولت‌ها با ابزارهايی كه در اختيار دارند آرامش اجتماعی مردم را نيز به هم می‌زنند.  تنها راه مقابله با اين نوع حكومت‌ها دموكراتيزه كردن آنهاست كه البته پيش‌نيازهای خاص خود را می‌طلبد. رابطه تنگاتنگی ميان صلح، دموكراسی و توسعه وجود دارد به طوری كه بدون صلح، سخن از توسعه بی‌معناست.

شيرين عبادی نيز در ادامه گفت:

صلح از حقوق بنيادين بشر است و بدون آن ساير حقوق مثل حق شركت در انتخابات آزاد، تحصيل و آزادی بيان معنای واقعی خود را از دست می‌دهند.

صلحی مطلوب است كه بر دو پايه عدالت اجتماعی و دموكراسی استوار باشد و وقتی در جامعه‌ای اين دو عنصر وجود ندارند، صلح پايدار را شاهد نخواهيم بود.

حكومت‌هايی كه صرفا با دموكراسی بر سر كار آمده‌اند نمی‌توانند هر طور كه می‌خواهند حكومت كنند زيرا مشروعيت اين حكومت‌ها از صندوق رای و احترام به حقوق بشر توأمان گرفته می‌شود.  استفاده صلح‌آميز از انرژی هسته‌يی نيز حق همه ملت‌ها از جمله ملت ايران است اما در جهت رسيدن به آن بايد طوری گام برداريم كه از حق صلح محروم نشويم.  برای همين هدف لازم است حاکميت ايران قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل را اجرا کند. پيشرفت تنها در سايه آرامش و صلح امكان‌پذير است و اين دو جز با احترام گذاشتن به عدالت اجتماعی و دموكراسی محقق نخواهد شد.

در پايان اين نشست بيانيه‌ای در چارچوب مضامين اعلام شده از سوی دکتر يزدی؛ شيرين عبادی و محمد علی دادخواه بعنوان بيانيه اين نشست قرائت شد.