ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

لينک مقاله
نيويورک درباره
رضا پهلوی
و اشاره ای هم
به باقر پرهام!

 
 
 
 

 

در دو روز اخير، بويژه پس از توضيحی که پيک نت در پاسخ به نامه آقای باقرپرهام منتشر کرد، بارها از ما خواسته شد تا لينک آن شماره "نيويورکر" که مقاله "حمايت از رضاپهلوی" در آن منتشر شده بود را دراختيارشان قرار دهيم. از آنجا که پيک نت ارتباط فردی با کسی ندارد و ضمنا آقای پرهام نيز بموجب نوشته خويش، درجستجوی مقاله نيويورکر است، لينک اين مقاله را برای آگاهی همه علاقمندان مطالعه اين مقاله- از جمله آقای پرهام- دراينجا منتشر می کنيم. آنچه ما منتشر کرديم ترجمه بخش هائی از اين مقاله بوده است، بی آنکه از خود چيزی به آن اضافه کرده باشيم. بنابراين بهتر بود آقای پرهام از همان ابتدا و بجای نوشتن آن نامه ای که برای ايشان بعنوان يک پژوهشگر جامعه شناسی اعتبار شکن بود و نه اعتبار آفرين توضيح خود را برای آن نشريه می فرستادند. البته يقين داريم که آن نشريه نيز توضيحی فراتر از همان يک جمله ای که ما نيز همان را به آقای پرهام توصيه کرديم منتشر نمی کرد.

http://www.iran-interlink.org/files/News4/Mar06/NewYorker060306.htm