جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  با ادعای سخنگوی ارتش امريکا درعراق
جنگ ايران و امريکا
عملا در عراق آغاز شده
اعلام غير رسمی تفاهم بوش و پوتين
هشدار امين زاده عملا تائيد شد!
 
 
 
 

 

انتشار مقاله تحليلی "امين زاده" معاون سابق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی همزمان شد با مصاحبه سخنگوی نيروهای امريکائی درعراق و نمايش سلاح های ساخت ايران که در عراق بدست آمده است.

سخنگوی ارتش امريکا درعراق مدعی شد که درجريان بازجوئی از دستگير شدگان وابسته به مقتدا صدر در دوران اخير به اطلاعاتی دست يافته که بموجب آنها، سپاه قدس مستقيما در کار آموزش نيروهای صدر و انتقال سلاح به عراق و همچنين طراحی عمليات نظامی در اين کشور دست دارد. اگر ادعاهای سخنگوی ارتش امريکا در عراق توسط مراجعی غير از خود امريکائی ها که درعراق يک طرف جنگ اند تائيد شود، آنگاه فصل جديدی آغاز شده است که اهميت و اعتبار مقاله تحليلی امين زاده نيز در اهميت آغاز اين مرحله نهفته است. يعنی جنگ ميان ايران و امريکا عملا درعراق آغاز شده و امريکا می تواند به بهانه همين جنگ ضرباتی نظامی را متوجه ايران کند و از سوی ديگر جهان عرب را به همين بهانه بيش از پيش عليه ايران با خود متحد سازد. گشايش پرونده "تروريسم اتمی" که امين زاده درمقاله خود بدرستی به آن اشاره می کند، در کنار پرونده هائی که باتهام دست داشتن ايران در رويدادهای لبنان و عراق و افغانستان امريکا برای ايران گشوده هر کدام اجزاء آن هيولائی است که امريکا می خواهد مدعی بيرون آوردن آن از شيشه شود و سپس در يک اجماع جهانی به آن يورش ببرد.

مصاحبه روز گذشته سخنگوی ارتش امريکا درعراق را، تمام خبرگزاری های جهان از جهت اتهامات وارده به ايران و استناد به اعترافات دستگيرشدگان بديع و کم نظير ارزيابی كردند. اين مصاحبه فصل ديگری از مقاله امين زاده را نيز تائيد کرد. آن فصل که با هشدار به مقامات حاکم تاکيد می کند که بر خلاف آن خوش بينی ها و خوش خيالی های برآمده از مذاکرات لاريجانی با البرادعی و سولانا - رئيس سازمان جهانی انرژی اتمی و همآهنگ کننده سياست خارجی اتحاديه اروپا - امريکا و نزديک ترين متحدان اروپائی آن، همچنان به مسير سياست استراتژيک خود برای کشاندن ايران به يک صحنه زورآزمائی نظامی و سپس وارد ساختن مرگ آورترين ضربه نظامی به ايران ادامه می دهند.

اين ارزيابی را، اگر درکنار سفر و مذاکرات در پشت پرده مانده پوتين و بوش در امريکا قرار دهيم و اشاراتی را که خبرگزاری ها به محور اصلی اين ديدار و مذاکره، يعنی رسيدن به نظر واحد برای مقابله با ايران كردند جدی تلقی کنيم، آنگاه به آسانی نمی توان از کنار هشدار امين زاده عبور کرد و نوشته او را در قد و قامت نوشته هائی که به قلم دولتمردان زمان خاتمی در ايران منتشر می شود ارزيابی کرد.