ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  رشد بيکاری، زاغه نشينی
و گسترش ايدز و بيماری‌های آميزشی
 
 
 
 

 

خبرگزاری ايلنا، که دولت برای بستن دهان آن خيز برداشته است، از قول بهرام يگانه، مسئول كميته اهداف توسعه هزاره در سازمان‌‏های غير دولتی گزارش داد:

ميزان اشتغال بانوان در ايران به استثنا مشاغل كشاورزی به 15 درصد رسيده است و اين آمار نشان دهنده اين مسئله است كه 85 درصد از خانم‌‏ها فاقد شغل هستند و از نظر كرسی‌‏های پارلمانی كه توسط زنان اخذ شده است نيز شاخص منفی بوده است و از 1/5 درصد به تازگی به 4 درصد رسيده است.

ايدز از راه اعتياد تزريقی در كشور رشد يافته است و از سوی ديگر با مشاهده گسترش بيماری‌‏های آميزشی نظير سوزاك و سفليس در كشور پيش بينی می‌‏شود در صورت عدم مبارزه جدی بيماری ايدز، نيز از طريق آميزشی گسترش يابد.

جمعيت زاغه‌‏نشين كشور طی سال‌‏های اخير رو به افزايش بوده است. رشد بيكاری در جوانان 15 تا 24 سال که مدتی متوقف شده بود و تا 20 درصد كاهش يافته بود؛ اكنون به 28 درصد افزايش يافته است.