ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

"هم ميهن" چوب پرت و پلا گوئی های احمدی نژاد را خورد
رئيس جمهور نمی دانست
"سهميه بندی" با "صرفه جوئی" تفاوت دارد!

 
 
 
 

 

روزنامه "هم ميهن" پس از 40 و چند شماره به حکم قاضی مرتضوی توقيف شد. بهانه اين توقيف برخی ايرادهای وارده به حکم قبلی دادگاهی که از هم ميهن رفع توفيف کرده بود اعلام شد، اما از روز آشکار تر است که هم اعلام توقيف ابدی روزنامه مشارکت و هم توقيف جديد روزنامه هم ميهن هر دو از تدابيری است که برای رفتن به سوی انتخابات مجلس هشتم انديشيده اند. تيتر روز گذشته هم ميهن که از متن سخنرانی احمدی نژاد در عسلويه استخراج کرده بود، توقيف هم ميهن را تسريع کرد. احمدی نژاد در ادامه حرف ها و سخنرانی های نسنجيده و بی حساب و کتابی که می زند و می کند، در عسلويه از سهميه بندی برق، پس از سهميه بندی بنزين گفت و همين نکته را بعنوان اظهار نظر رئيس جمهوری هم ميهن به يکی از عناوين شماره روز گذشته خود تبديل کرد. بعدا دفتر خبری رئيس جمهور و خبرگزاری فارس جلوتر از دفتر رئيس جمهور گفتند و نوشتند که نظر رئيس جمهور صرفه جوئی در برق بوده و نه سهميه بندی. کسی گريبان احمدی نژاد را نگرفت و به او نگفت که بين سهميه بندی با صرفه جوئی تفاوت از زمين تا آسمان است و اگر منظورت صرفه جوئی است بايد همين اصطلاح را به کار برد. کسی هم گريبان رئيس جمهور بی ترمز را نگرفت که چرا حرف های پشت پرده يکباره و در اين کوران برآشفتگی مردم از سهميه بندی از دهانت می پرد بيرون؟ زورشان به رئيس جمهور نرسيد، اما به روزنامه "هم ميهن" که ديوارش کوتاه تر از بقيه بود و سازنده اش کرباسچی زورشان رسيد و توقيفش کردند.

تازه، مشاور مطبوعاتی رئيس‌جمهور گفت: «عليه روزنامه‌های تحريف كننده سخنان رييس‌جمهور اعلام جرم خواهد شد.»

اگر متن سخنان احمدی نژاد را که قطعا ضبط شده بيآورند به دادگاه و ثابت کننده آن که حرف های پرت و پلا می زند و مسئله می سازد رئيس جمهور است نه روزنامه ها، کسی گريبان احمدی نژاد را خواهد گرفت؟ البته، اگر تا آن زمان برق سهميه بندی نشده و سالن دادگاه بجای چند چراغ سقفی با يک لامپ روشن نشده باشد!