ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سفر خاتمی به شيراز
در حلقه مردم، درمحاصره حکومتی

محمد علی ابطحی  
 
 
 
 

 

با آقای خاتمی رفتيم شيراز. هدف اعلام شده ی سفر سخنرانی به مناسبت ايام تولد حضرت زهرا بود. در سالن خروجی فرودگاه، ملت ريخته بودند دور آقای خاتمی و عکس می گرفتند و امضا می خواستند. صادق خرازی به شوخی هی ميگفت باز ازدحام شد. اشاره به تکذيبيه نيم بند خودش در مورد ادعای دست دادن آقای خاتمی در ايتاليا می کرد که گفته بود ازدحام شد. هواپيمای رفت و برگشت توپولف بود؛ هر دفعه با تأخير؛ و مهم تر گرمای وحشتناک داخل هواپيما. فکر می کرديم موسوی لاری نرسيده. داخل هواپيما کلی آقای خاتمی پشت موسوی لاری حرف زد که يک مرتبه ديديم آن عقب ها نشسته بوده. آيت الله توسلی هم همراه بود. اين که آيت الله توسلی که هميشه همراه امام بوده، در سفرها آقای خاتمی را همراهی می کند، نشانه ی شخصيت والای اوست. ميزبان آقای خاتمی، انصاری لاری استاندار سابق فارس بود که در بين دوستان از بهترين نيروهای قوی و عاقل اصلاحات شناخته می شود. خوبی سفر اين بود که هيچ جای آن دولتی نبود. حتی اتومبيل هايی که ما را اين سو و آن سو می بردند، مال افراد متمکنی بود که داوطلبانه خودشان با اتومبيلشان همراه بودند. طبعاً هيچ مقام دولتی نه استقبال آمده بود و نه ديدار کرد. چندين جا برای جلسه سخنرانی پيش بينی کرده بودند که اجازه نداده بودند. مسجد بزرگی در وسط شهر شيراز ساخته اند که آيت الله ملک حسينی امام جماعت آنجاست. آدم آزاده ای است. در حد مراجع است. خيلی کسی را تحويل نمی گيرد. ايشان دعوت کرده بود که آقای خاتمی به مسجد ايشان برود. با بيلبورد در سطح شهر اعلام سخنرانی کرده بودند. وقتی رفتيم از همه طرف جمعيت بود. در خود مسجد. در حياط بزرگ مسجد. و در خيابانهای اطراف. روزنامه های محلی نوشته بودند بيش از ده هزار ولی آمار رسمی يکی از نهادهای مربوطه را که کسی ديده بود، نوشته بود بيست هزار جمعيت برای شنيدن سخنرانی آمده بودند. اينها جمعيت عادی بودند که در ميان آنان سربازان و نيروهای موظف نبودند. يکی از مسئولان روزنامه های محلی می گفت ارشاد ماها را خواسته و گفته از خاتمی نبايد تيتر بزنيد. خاتمی برای رسيدن به مسجد از ازدحام جمعيت، عبايش را از دست داد و کلی ناراحت شد. واقعاً جمعيت غير قابل باوری بود. شعار خاتمی پاينده، رئيس جمهور آينده جمعيت برای آقای خاتمی خيلی ناخوش آيند بود. تحريک آميز به نظر می رسيد. يکی از بچه های صدا و سيمای محلی را ديدم می گفت مسئولانمان گفته اند که در خبرهای استانی هيچ خبری از سفر آقای خاتمی پخش نمی شود. کم ظرفيتی مخالفان خيلی بامزه است. روز دوم هيئت مديره يک مرکز پزشکی بخش خصوصی از آقای خاتمی دعوت کرده بود. آقای حائری امام جمعه ی شيراز که فقط حدود 25 سال است که امام جمعه ی آنجاست هم آمده بود. آقای انصاری لاری در حد سه چهار دقيقه ای از آقای خاتمی تعريف کرد بلافاصله امام جمعه محترم سخنرانی کرد و گفت بايد بدانيد که رئيس جمهور فعلی هم چيزی از آقای خاتمی کم ندارد. ما هم که البته اين را نمی دانستيم، فهميديم. خبرنگاران و عکاسان استانی خيلی در اين کمتر از ۲۴ ساعته زحمت کشيدند. روزنامه های خوبی در شيراز هست که بی اعتنا به حرف ارشاد، همه از خاتمی تيتر زده بودند. رئيس جمهور سابق به شيراز رفت و بی آنکه هيچ يک از مسئولان حکومتی به ديدنش بيايند، با مردم فراوان علاقمندی ديدار کرد. اين زيباترين ارتباط ممکن با مردم است. خانم شجاعی مشاور سابق رئيس جمهور و آقايان شريعتی و خانيکی هم همراه آقای خاتمی بودند.