ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ديدار خاتمی با شورای مرکزی ادوار مجلس دانش آموزی
زمينه سازی برای رد صلاحيت ها
وحشت قدرت
از اصلاح طلبی معتدل
 
 
 
 

 

اعضای شورای مرکزی مجمع نمايندگان ادوار مجلس دانش آموزی با محمد خاتمی ديدار کرده و نگرانی های خود را از روند حوادث در کشور و سلامت انتخابات آينده بيان کردند. خاتمی دراين ديدار گفت:

در اصلاحات تاکيد بر آزادی‌های اساسی در جامعه و حمايت از آن، دفاع از حق حاکميت مردم بر سرنوشت خود يک اصل اساسی است ومتهم کردن کسانی که دم از آزادی و دفاع از حقوق مردم می زنند، به ليبرال و ليبراليسم يک انحراف بزرگ است. اين تعبيرات تازگی ندارد ولی آنچه تازگی دارد و اين است كه اين مساله در سال‌های اخير بی پروا تر نسبت به بسياری از نيروهای اصيل جامعه مطرح می شود؛ در حالی که معتقديم مسائلی که هيچ ربطی به دين ندارد، بنام دين و انقلاب مطرح کردن آن، برای بيرون راندن رقيب از صحنه، خيانت به دين است.

ما از موضع دين و دفاع از دين می‌گوييم بايد در جامعه آزادی را پاس داشت و هنگامی که از آزادی سخن گفته می شود، می گويند اينها طرف دار ولنگاری هستند؟ چه کسی از ولنگاری و شکستن هنجارهای دينی واخلاقی دفاع می کند؟ ما می گوييم آزادی های اساسی يعنی حق حاکميت انسان بر سرنوشت خود که به صراحت در قانون اساسی هم آمده است.
براساس اصلاحاتی که ما می گوييم قدرتی مستقر نمی‌شود، مگر اينکه متکی بر اراده مردم باشد و هيچ قدرتی مطلوب نيست مگر اينکه تحت نظارت مردم باشد وتنها مردم حق و توانايی جابجايی آن را داشته باشند.

هرچه در غرب تجربه شده؛ از جمله تکيه بر اصل آزادی و حاکميت انسان بر سرنوشت خود را نفی نمی کنيم. بعنوان مسلمان روشن بين آن را قبول داريم و به شدت از آن دفاع می کنيم، در عين حال که مبانی فلسفی ليبراليسم را رد می کنيم.

عده‌ای به صراحت اعلام می‌کنند که نبايد بگذاريم بعضی افراد و گروهها در عرصه انتخابات شرکت کنند و برای تخريب به هر نوع دروغ و تهمت و شانتاژی نيز متوسل می‌شوند در حاليکه آزموده‌اند اين روش‌ها در جامعه اثر عکس دارد؛ برخی از اينکه جامعه به يک اصلاح طلبی معتدل جلب شود نگرانند و از همين حالا درصدد بدنام کردن و زمينه سازی برای رد صلاحيت ها هستند.