ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

با استفاده از مرخصی طولانی مجلس
دولت از زير چشم مجلس
يک گام بلند ديگر دور شد
دولت با هدف دور زدن کامل مجلس و حذف نظارت بر تصميمات آن، در اقدامی ناگهانی در جلسه ای با حضور احمدی نژاد سازمان مديريت و برنامه ريزی را تبديل  به "معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوری" کرد.

 
 
 
 
 

 

احمدی نژاد دليل اين تصميم را تقويت و ارتقای نظام برنامه ريزی و نظارت اعلام داشت.
احمدی نژاد در عين حال يادآور شد: سازمان های تحت پوشش سازمان مديريت و برنامه ريزی زير نظر دستگاه‌های اجرايی مرتبط به فعاليت خود ادامه خواهند داد. اين تصميم زمانی اتخاذ شد که مجلس درمرخصی تابستانی است و هيچ بانگ اعتراض و يا انتقادی از جائی بلند نشد.

برای محدود تر شدن، غير نظارتی تر شدن و سلطه بيشتر آن محافلی که در پشت صحنه طرح ها را به احمدی نژاد ديکته می کنند، شورای عالی اداری مقرر داشت برخی از شوراها در يكديگر و يا در كميسيون های مختلف دولت ادغام شوند.

بدين ترتيب از هم اکنون کوشش شد مجلس هشتم دستش از دولت کوتاه شود، بويژه اگر ترکيبی فراکسيونی و متمايل به انتقاد از دولت داشته باشد.

فرهاد رهبر رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزی که 8 ماه پيش از سمت خود کنار رفت در باره اين تصميم دولت گفت:

اين خبر بسيار فوری و ناگهانی بود و من موضوع را از اخبار شنيدم. تدوين بودجه‌های سنواتی بر طبق قانون اساسی زير نظر رييس جمهور است و رييس جمهور می‌تواند اين بودجه را به هر كسی كه می‌خواهد تفويض كند.  اين كار قبلا بر عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و رييس سازمان بود و حالا ديگر بعيد می‌دانم اين كار بر عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزی باشد.