ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بيانيه جنبش مسلمانان مبارز
خطاهای رژيم شاه را
در دانشگاه ها تکرار نکنيد
 
 
 
 

 

جنبش مسلمانان مبارز نيز ماننده کانون نويسندگان ايران، با صدور بيانيه ای نسبت به دستگيری های اخير دانشجويان و ادامه تعرض امنيتی به دانشگاه ها نوشت:

انحصارگرايان در برابر يک تجمع کوچک مسالمت آميز دانشجويی که در اعتراض به دستگيری تعدادی از دانشجويان در ماههای اخير صورت گرفت، تاب تحمل از کف دادند و علاوه بر بازداشت تجمع کنندگان با تهاجم به دفتر ادوار تحکيم وحدت اقدام به پلمپ اين مرکز مهم تجمع فعالين دانشجويی نمودند.

برخورد غير قانونی با تجمعات مسالمت آميز نظير تجمعات معلمان، کارگران، دانشجويان، فعالين حقوق زنان و نظاير آنها در چند ماه اخير علاوه بر تناقض آشکار با قانون اساسی کشور، با اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و ساير معاهدات بين المللی که دولت جمهوری اسلامی به عنوان يک عضو جامعه ملل متحد موظف به رعايت آنهاست مغايرت دارد. علاوه بر آن بايد در نظر داشت که برخورد غير اصولی با تجمعات مسالمت آميز از اين گونه، بتدريج فضای سياسی کشور را برای امکان انتقادات و اعتراضات سالم ناامن ساخته و نيروهای سياسی را از امکان مبارزه قانونی در دفاع از حقوق اساسی ملت نااميد خواهد ساخت که در صورت بوجود آمدن چنين شرايطی پيش بينی عواقب ناگوار برای اعتراضات اجتماعی، دور از انتظار نخواهد بود.

ای کاش با چشمان باز از درس های گرانقدر تاريخ تجربه می آموختيم و خطاهايی را که در پيشگاه وجدان بيدار انسانی نابخشودنی است سهواً يا عمداً تکرار نمی کرديم.