ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دفاع و تمجيد رهبر از احمدی نژاد
با اين دفاع
بوهای خوبی به مشام نمی رسد!

علی مزروعی  
 
 
 
 

 

اگر چه آداب هميشگی مقام معظم رهبری حمايت از دولت‌های منتخب مردم در دوره‌های مختلف بوده، اما مواضع صريح رهبر معظم انقلاب در پشتيبانی از عملكرد دولت نهم در مقايسه با دوره‌های گذشته بی‌سابقه به‌نظر می‌رسد... حمايت‌های ايشان از دولت در حالی صورت می‌گيرد كه احمدی‌نژاد و كابينه‌اش آماج انتقادات و تخريب رسانه‌ای اپوزيسيون داخل و خارج كشور قرار گرفته است. "متاسفانه برخی از نيروهای انقلابی نيز تحت تاثير فضاسازی‌مسموم رسانه‌ها به جرگه مخالفين دولت پيوسته‌اند كه البته اين موضوع بی‌تاثير از فقد اطلاع ‌رسانی مناسب و ضعف فعاليت رسانه‌ای دولت نهم نيست... اما دولت فارغ از بگومگوها به پيشرفت و خدمت فكر می‌كند" . (رسالت،10/4)

ايضا آقای محمدتقی مصباح يزدی رئيس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی فرموده اند: " در جريان 16 سال گذشته اگر خط مشی رهبری را بدانيد متوجه می‌شويد که ايشان چه خون دل‌هايی خورده‌اند و اگر صبر نمی‌کردند، اکنون اين شرايط فراهم نمی شد." وی با تاکيد بر اينکه «راه کلی و کليد اصلی حل مشکلات در دست رهبری است»، گفت:" فهميدن نظرات مقام رهبر معظم انقلاب کار ساده ای نيست و بايد از طريق قرائن و سخنان از اصل نظراتشان مطلع شد" . واضافه کرده اند: " بايد خدا را شکر کنيم که رهبر بينايی داريم که رفتار و گفتار ايشان می تواند راهگشايی برای ما باشد."

حتما آنهايی که اينگونه می نويسند و سخن می گويند به لوازم و پيامدهای مدعايشان واقفند و می دانند که رهبری را در هرگونه موفقيت يا شکست دولت نهم شريک و پاسخگو می سازند و وضعيت کنونی را نيز حاصل خون دل خوردن رهبری در 16 سال گذشته می دانند.

آيا ايجاد اين فضا به معنای آن نيست که از اين پس هرکس از دولت نهم و سياست هايش انتقاد و ايراد کند مخالفت با رهبری کرده است؟ وآيا اين تداعی کننده آن شعاری نيست که مخالفان امروز هاشمی و موافقان ديروزش در نماز جمعه در دوره اول دولت ايشان سر می دادند که : مخالف هاشمی مخالف رهبراست ، مخالف رهبری دشمن پيغمبراست؟ خوشمزه آنکه برخی از آنانی که روزگاری اين شعار را با حدت و شدت تمام سر می دادند حال به دشمن خونی آقای هاشمی تبديل شده و شروع همه مصيبت ها وبلايا و خون دل خوردن هاو..را از عملکرد دولت ايشان می دانند و گويا رهبری در آن دوره هيچگونه قدرت و مسئوليت و نطارتی بر امور دولت و اداره کشور نداشته اند.

خوب برگردم به بحث اصلی، اخيرا يکی از نمايندگان نيمه اصلاح طلب مجلس ششم که به مجلس هفتم هم راه يافته و در قالب اقليت انتقادات و ايراداتی را متوجه دولت نهم ساخته است به نقل از خودش پس از ديدار اخير رهبری با مديران دولت نهم مورد خطاب يکی از اعضای شورای نگهبان قرار می گيرد و به او گفته می شود که با اين دفاع صريح و روشن رهبری از دولت نهم و نحوه عمل شما باز انتظار داريد صلاحيت شما برای انتخابات بعدی توسط شورای نگهبان تاييد شود؟ (خلاصه شده و نقل شده از وبلاگ مزروعی با انتخاب عنوان از جانب پيک نت)