ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دبيرکل فدائيان اسلام يک جبهه جديد گشود
ايران قدرت نظامی منطقه است
و بايد قفقاز را از روسيه پس بگيرد!

 
 
 
 

 

"محمدمهدی عبدخدايی" ضارب دکتر فاطمی وزير خارجه دولت مصدق که در جمهوری اسلامی دبيرکل فدائيان اسلام شده، در يک مصاحبه خبری غافلگير کننده، به يکباره و در کشاکشی که در جنوب ايران و در خليج فارس رو به تشديد است گفت:

به دولت اکيدا توصيه می کنم که برای اقدام عاجل و قاطع به منظور دفاع از حقوق ايران در دريای خزر اقدام کند. ما چيزی به نام دريای خزر نداريم، تنها يک درياچه مازندران وجود دارد که آن هم طبق قراردادهای تاريخی، متعلق به ايران است.

عبدخدائی در اين مصاحبه به غايت تحريک آميز که عملا کشورهای حوزه دريای خزر را در يک جبهه مشترک عليه ايران متحد می کند و تبليغ امريکا و انگليس پيرامون خطر نظامی ايران را تشديد، ادامه داد:

"امروز حتی موجوديت و استقلال کشورهای حاشيه درياچه مازندران که به موجب قرارداد ترکمانچای از خاک کشور ما به زور جدا شده‌‌اند، محل سوال است و بايد راهکاری انديشيده شود تا اين مناطق به خاک ايران بازگردانده شوند.  دولت بايد تيمی از کارشناسان حوزه‌های مختلف را برای بررسی نحوه اقامه دعوی در اين خصوص تشکيل دهد تا ايران بتواند برای باز پس گرفتن حقوقش در مجامع جهانی اقامه دعوی کند.

طبق مفاد قرارداد ترکمانچای، مناطقی که از خاک ايران جدا شده‌ بودند بايد 99 سال در اختيار دولت روسيه باقی می‌ماندند. بنابراين، اکنون که اين مدت به پايان رسيده، دولت ايران بايد راهکاری بينديشد و از تمام توان خود برای بازگرداندن اين مناطق به خاک ايران استفاده کند تا بدين ترتيب حق و حقوق ما در دريای خزر هم تامين شود.
اکنون که کشور ما قدرت برتر منطقه‌ای محسوب می‌شود و کشورهای همسايه قدرت مقابله با ما را ندارند، دولت بايد برای احقاق حقوق ملت ايران در درياچه مازندران اقدام کند.