ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مواظب نفوذ آنهائی باشيد که 4 سال پيش حاکميت دو گانه را مطرح کردند
نفوذ در بسيج را از توده ای ها ياد گرفته اند
اعتراف رهبر به دسته بندی  
مذهبی- سياسی در بسيج!
کسانی هم در بسيج دکان ارتباط با امام زمان باز کرده اند
گزارش سيامک زند

 
 
 
 
 

امروزآقای خامنه ای برای جوانان بسيجی سخنرانی کرد و بصورت غير مستقيم به شقه شدن بسيج اشاره کرد و گفت: "حواستان به نفوذی ها باشد. در قديم حزب توده بود که با ريا کاری و چاپلوسی نفوذ می کرد که بعدها کسان ديگری هم از آنها ياد گرفتند و در 4 سال پيش حاکميت دوگانه را مطرح کردند که اصلا معنی ندارد. اينطور نشود که کسی برای يک چيز کوچک از بسيج درآيد، يا مثلا برای يک تفکری درگيری ايجاد شود. از نفاق پرهيز کنيد و مواظب کسانی باشيد که دکان درست کرده اند و می گويند ما امام زمان را ديديم".

 اين چندمين بار است که آيت الله خامنه ای از حزب توده ايران و سوابق آن نام می برد و کم کم دارد قضيه سئوال برانگيز می شود و اين که مبادا به همان سبک مقابله با اين حزب می خواهد مقابله با جريانات مذهبی مخالف خود را سازمان بدهد!

بهرحال، آنچه دراين سخنرانی مهم تر از نقشه های ايشان برای آينده بود، اعتراف به شقه شقه شدن بسيج، پس از متلاشی شدن اصولگرايان بود.

در يادداشت های کوتاه اخير خودم چند بار اشاره به زاويه های جديد در بسيج کرده بودم. سخنان امروز آقای خامنه ای نه تنها تائيد آن يادداشت های من بود، بلکه جنبه های جدی تری هم به آن يادداشت ها داد. مسائل هم با اين سخنرانی ها و توصيه ها حل شدنی نيست. ايشان راست می گويد که تعداد کسانی که ادعا می کنند امام زمان را ديده اند زياد شده اند و می توان آنها را در کوچه و خيابان هم ديد، اما ايشان به روی خودش نمی آورد که رئيس دولتش می خواست از چاه جمکران تا قلب تهران يک اتوبان بکشد تا امام زمان از اين اتوبان زودتر به تهران برسد و يا رئيس مجلس خبرگانش ليست نمايندگان مجلس هفتم را نيمه شب از دست امام زمان گرفته بود و يا، باز همين رئيس دولت هاله نور را بالای سر خودش در سازمان ملل ديد.

به هر تقدير، در بسيج 2 تفکر کلی و چندين تفکر کمتر کلی و کاملا متفاوت در 2 نقطه با فاصله طولانی از هم بوجود آمده است، که فاصله اين 2 نقطه را طيف های مختلفی از گرايشات سياسی متفاوت پر می کند . من اين 2 تفکر کاملا متضاد را برايتان می نويسم .

- 1 اين تفکر(تفکر اول) با ديدن حوادثی و روند جاری در دولت و کشور به منتقد حکومت تبديل شده است و در بسياری از باورهای تلقين شده گذشته شک کرده است و بر سر 2 راهی قرار گرفته است.

2- افرادی در بسيج هستند که به آنها تلقين شده خامنه ای با امام زمان در ارتباط است و قادر است آينده تحولات و تصميمات خود را ببينند. بنابراين وقتی آيت الله خامنه ای می گويند که بر سر مسئله هسته ای قاطعانه برويد جلو، بايد با خيال راحت رفت جلو و هيچ خطری هم ما را تهديد نمی کند . اين تفکر همان بود که آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود برای 3 خرداد و آزاد سازی خرمشهر برای سپاهيان گفت. آقای احمدی نژاد در آن سخنرانی و بعد از درس اخلاق دادن به بشريت گفت :" ما به خدا متصل هستيم، کسی که به خدا متصل است شکست برايش مفهوم و معنی ندارد و همه اش پيروزيست" . اکثر جوانانی که در گروه دوم قرار دارند به اين موضوع معتقد شده و در حقيقت مسخ شده اند. درحالی که فطرت ناپاکی هم ندارند و به همين دليل هم ممکن است بر سر يک پيچ تند سياسی از اين تفکر جدا شوند و مثلا تابع کس ديگری شوند که او هم می گويد با امام زمان ارتباط دارد اما امام زمان به او چيز ديگری، خلاف آنچه که خامنه ای ميگويد را گفته و يا می گويد. بنابراين، در بخشی از سخنرانی آقا برای بسيج، مقابله با رقبای آشکار و پنهان آينده هم بود.

روی هم رفته مسائل و شرايط نشان می دهد که هر قدر پايگاه اجتماعی حکومت محدود تر می شود آنها بيشتر به سنگر ارتجاع پناه می برند و ماجرای گسترده ارتباط با امام زمان هم از دل اين عقب نشينی بيرون آمده است.

جامعه نيز در حال حاضر با آنکه درحالت بی ثباتی قرار گرفته و يا اينطور به نظر می رسد، در اين حالت نمی تواند باقی بماند و بر خلاف شقه شقه شدن نيروهای حاکميت،  يکپارچه تر و مسنجم تر می شود.