جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  کشف جاسوس های امريکائی درايران
رهبری عمليات درعراق
برعهده واحد 9000 سپاه است
 
 
 
 

 

هيچکس فاش نمی کند که در مذاکرات سفرای امريکا و جمهوری اسلامی در بغداد، هر يک دقيقا چه گفتند و چه شنيدند. حسين شريعتمداری در کيهان نوشته اند که در بغداد به امريکا تفهيم اتهام شد! و از جانب سفير امريکا نيز بارها نقل شده که در اين مذاکرات از ايران خواسته شده تا به دخالت در عراق خاتمه بدهد. نه اين جزئيات را می گويد و نه آن يکی که شريعتمداری سخنگوی دروغگوی آنست. اگر مدعی شويم که طرف امريکائی درباره اين مذاکرات بجای آن ادعاهای مردم فريب شريعتمداری لااقل اگر مطلبی را فاش می کنند، آن را آلوده به آن عوام فريبی ها و دروغ های کيهان نمی کنند.

بهر روی، هر چه زمان بيشتر جلو می رود، اخبار بيشتری درباره اين مذاکرات، نه از جانب جمهوری اسلامی، بلکه از جانب مطبوعات امريکائی  فاش می شود. از جمله خبرگزاری "نووستی" مسکو از قول مقامات امريکائی می نويسد:

"برخی رويدادها سبب ايجاد تشنج بين دو کشور می شوند. از جمله جنجال اخير ايران  پيرامون کشف شبکه های جاسوسی که گويا از سوی آمريکا و متفقين غربی وی سازمان دهی شده بودند. اتفاقا همزمان با اين ادعاها درايران،ً مجله "نيوزويک" نيز فاش ساخت که  جاسوسان آمريکا "نهاد" رهبری کننده شبه نظاميان عراقی را در قلب سپاه پاسداران شناسائی کرده اند. نام اين نهاد "سازمان 9000  سپاه پاسداران ايران" است.