ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تربيت معلم شهرک واوان
حجتيه دست روی قدرت و ثروت گذاشته
 
 
 
 

 

از پاييز سال 85 رئيس لايق و پركار مركز تربيت معلم عترت شهرك واوان با اتهام ملی مذهبی بودن و اينكه چرا در دفتر كارش سبك و ساختار تخت جمشيد كارشده  و .... را با فشارهای مرسوم به بازخريد خدمت ناچار كردند . جايگزين وی فردی بی تجربه كه از مديريت نه چيزی می داند و نه تجربه كرده، از زينبيه ورامين كه تا آن موقع امور مشاوره ای دانشجويات را انجام می داد را با عنوان رئيس مركز تربيت معلم واوان معرفی كردند .

افراد حاكم در سازمان آموزش و پرورش تهران تيم اعلائی  كه همان طراح سؤالات موهن از كتاب سنن النبی است و تفكر حجتيه دارند و در زمان دولت محمد خاتمی همگی اين نوع آدم ها از مسند امور كنار گذاشته شدند كه به حق هم بود، می باشند كه تمامی مديران را از اين گروه انتخاب و منصوب كردند.

اين خانم كه ناهيد ثامتی نام دارد و از بدو ورود به مركز تربيت معلم عترت تاكنون به شرح ذيل عمل كرده است :

- كمر همت به تخريب فضای زيبای تربيت معلم بسته و از هر نوع توهينی حتی در حضور دانشجويان به مدرسين ، كاركنان و حتی خود دانشجويان دريغ نمی كند .

- به حداقل رساندن امكانات رفاهی و مطالعاتی مدرسين و دانشجويان و امتناع از هزينه نمودن برای امور آموزشی دانشجويان به بهانه صرفه جويی و نبودن پول . ( در صورتی كه ايشان حداقل 000/000/30 تومان از مديريت قبلی تحويل گرفته است ) .

- استفاده از امكانات و پول مركز در جهت امور شخصی بصورت مخفيانه .

- حداكثر استفاده از وقت اداری در امور شخصی و استفاده از برخی پرسنل برای امور شخصی .

- صحنه سازی ، جو سازی و تهيه تصاوير ساختگی سخنرانی از خود و نصب شعارهای به قول خودش استكبار ستيز در زير تريبون و ارسال اين عكس ها برای سازمان جهت كسب امتياز و محكم نمودن جايگاه مديريتی و همچنين اثبات بندگی خود .

- فشار از طريق تماس تلفنی با مسئول خوابگاه در شب 22 بهمن جهت انتقال دانشجويان به پشت بام و سردادن شعار الله اكبر و ضبط صدا جهت ارسال به سازمان جهت كسب امتياز .

- انتقال دانشجويان از واوان به تهران جهت شركت در راهپيمايی 22 بهمن تا در جلوی گروه حركت كند و تصاوير لازم تهيه و برای مركز جهت كسب امتياز ارسال نمايد .

- شركت حداكثر 5 دقيقه در جلسه گروه های آموزشی و تخصصی و اجبار نمودن اعضاء گروه برای ثبت نام وی در پايين صورت جلسات به منظور استفاده از مزايای مالی .

- در جلسات شورای مدرسين اجازه اظهار نظر به هيچ كس را نمی دهد و خودش تصميم گيری می كند و صورت جلسه را تحت عنوان نظر شورای مدرسين برای سازمان ارسال می كند .

- تخريب وضعيت سياسی و مذهبی مدرسين نزد مقامات بالاتر جهت جايگزين نمودن افراد مورد نظر خود .

- جاسوس نمودن تعدادی از كاركنان و ايجاد ناامنی شغلی و سلب آسايش مدرسين .

- حذف نمودن ساعات غيرموظف مدرسين و استفاده از افرادی جهت تدريس كه هيچگونه سابقه علمی و آموزشی و تدريس ندارند كه عملاً شده مضحكه دانشجويان .

- سلب اختيارات گروه های آموزش در كليه امور مربوط به گروه ها . مثلاً جذب مدرس می بايست با نظر و ارزيابی علمی توسط گروه های مربوط انجام شود كه طبق دستور وی فقط خودش نظر می دهد .

- دزدی به هر شكل ممكن : مثلاً برای هر مدرس مبلغ 000/30 تومان از سازمان برای خريد خواربار نوروز دريافت نموده و عملاً 000/10 تومان هر فرد هزينه كرده است .

- طبق روال از مدرسين ارزشيابی بعمل می آيد كه پيشنهاد ارزشيابی مدير را هم دادند ولی سركار خانم مخالف هرگونه ارزشيابی از خود می باشند .

- اخيراً دوره ای تحت عنوان فراگير جهت ارتقاء علمی معلمين برگزار شده و روزهای پنج شنبه و جمعه می باشد و حضور ايشان الزامی است اما يك هفته در ميان و كمتر از يك ساعت ظاهر می شود تا در انتها كل مبلغ را دريافت نمايد .

- ناشيانه در كنار درب كلاس های درس می ايستد و به تدريس مدرس گوش می كند و بی محابا و بدون درب زدن وسط كلاس می پرد و به استاد توهين می كند .

- سعی و اصراردر نصب پارتيشن در كلاسها برای جدا سازی آقايان و خانم ها دارد .

 

نتيجه حضور و حمايت از مدير تربيت معلم ياس و نااميدی ودلسردی وعصبيت شديد كاركنان ودانشجويان شده و آنچه كه نيست تلاش در جهت كسب علم است . در واقع همان كه حاكمان می خواهند.