ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  با تعطيل بافت بلوچ ايرانشهر
800 کارگر بلوچستان
به ارتش بيکاران پيوستند
 
 
 
 

 

كارخانه بافت بلوچ ايرانشهر كه از با سابقه ترين و بزرگترين واحد‌‏های توليدی استان سيستان و بلوچستان بود،از ابتدای اين هفته تعطيل و800 كارگر آن بيكار شدند.  تعطيلی اين واحد توليدی در حالی صورت گرفته كه مديريت فعلی طی سالهای گذشته به بهانه های مختلف كه واگذاری به بخش خصوصی از مهمترين عوامل‌‏ آن بوده، در صدد تعطيلی كارخانه بود.2 هزار و 200 تن از پرسنل اين واحد توليدی بر اساس همين عملكرد منفی به يك هزار و 200 نفر و سپس به 800 تن تعديل شد. بخشی از زمين های كارخانه واگذار شده و تلاش شورای اسلامی كار كارخانه در مخالفت با اقدام مديريت و جلوگيری از تعطيلی واحد بی نتيجه ماند.

در منطقه ای که شبکه های قاچاق مواد مخدر سلطنت می کنند، تعطيل واحدهای توليدی و بيکاری کارگران جز توليد نيرو برای اين شبکه ها نيست و مقامات حکومتی که ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در منطقه را دارند، اگر اندکی صداقت در بيان خود داشتند، مانع اين بيکاری ها می شدند.