جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بازی جديد امريکا
با برگ القاعده و طرفداران صدام
ترجمه ستاره عسگری
 
 
 
 

 

سايت اينترنتی «س.. ان .ان» گزارش داد که نيرو های نظامی مستقردرعراق به منظور مقابله با گروه«القاعده» طرفداران صدام حسين را مسلح کرده اند.

گزارش« سی. ان. ان» از شهر تحرير  در استان ديار بکر عراق حاکی است که آمريکا جهت مسلط شدن بر اوضاع عراق اقدام به جذب گروه هائی که« سی. ان .ان.» از آنها به عنوان گروه های"ملی" ونيز«نيروهای طرفدار رژيم سابق عراق» نام می برد، کرده است. اعضاء اين گروه ها تا دو ماه قبل به عنوان دشمن آمريکا در منطقه به درگيری با نيرو های نظامی آمريکا مشغول بودند.« سی. ان. ان» از قول ژنرال «بنيامين ميکسون» فرمانده نيروهای چند مليتی در شمال عراق می نويسد: ما آن ها را همان طور که در ويتنام وآمريکای لاتين تاکنون عمل کرده ايم، آموزش داده و مسلح کرده ايم. آن ها به وضعيت منطقه بهتر آشنا هستند و دشمن را بهترمی شناسند.

اعضاء گروه مسلح شده طی اعلاميه ای که در شهر و منطقه پخش کرده اند، مردم را به همکاری  فراخوانده ومی گويند که« القاعده» به اختلافات شيعه و سنی دامن زده و مردم و مجاهدين طرفدار صدام را می کشد. آن ها می گويند که« القاعده» حتی زوار را نيز می کشد.«سی. ان. ان» می نويسد که تعداد 15 نفر ازافرادی که به عنوان طرفداران صدام شناخته می شوند، در خيابان های شهر شعار های «مرگ بر القاعده» سر داده بودند.

همچنين ژنرال آمريکائی" پيتر آونز» فرمانده نيرو های آمريکائی در عراق در روز پنجشنبه به گزارشگر «سی. ان. ان»گفت: طوايف سنی منطقه انبار واقع در غرب عراق تصميم گرفته اند تا بر عليه «القاعده» به همکاری با نيروهای دولتی عراق اقدام کنند.«شورشی ها» اکنون با نام «شورای جهادی" فعاليت می کنند.«سی. ان. ان.»گزارش می دهد که مردم منطقه از اقدامات «القاعده» به شدت ناراضی می باشند. آنها می گويند که «القاعده» حتی جلوی برگزاری نماز جمعه را نيز گرفته است. يکی ازساکنان شهرمی گويد که تاکنون تعداد 39 اسلحه و حدود1000 قطعه مواد منفجره مختلف از نظاميان آمريکائی دريافت کرده است. او اميدوار است که تا شش ماه ديگر منطقه از وجود« القاعده » پاکسازی شود. مردم منطقه می گويند که ما مايل هستيم تا پس از پاکسازی عراق از وجود «القاعده» امريکائی ها به کشورخود بازگردند. اگر به اين امر مبادرت نکنند، آن ها مجروح شده و دچار خسارت خواهند شد. ما مايل هستيم که وقتی آمريکائی ها ازعراق خارج می شوند، به عنوان دوست از کشورما بروند نه بعنوان دشمن مردم عراق.

ژنرال« ميکسون» می گويد: پس از پاکسازی «القاعده» نيرو های مسلح شده طرفدارصدام خطری جدی برای نيروهای آمريکائی محسوب خواهند شد.